76523. lajstromszámú szabadalom • Csúszásgátlóberendezés kerékabroncsok számára

Megjelent 1980. évi május hó 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76528. szám. XX/a. OSZTÁLY. Csúszásgátló berendezés kerékabroncsok számára. NATIONALE AUTOMOBIL-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN-OBERSCHÖNEWEIDEI CÉG, MINT DITTMANN WALDEMÁR ÜZLETVEZETŐ WEIMARI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1917 január hó 11-ike. A jelen találmány tárgya olyan gépkocsik­hoz vagy teherkocsikhoz való csúszásgátló berendezés, amelyek egymás mellett fekvő két megvasalt abronccsal vannak ellátva és így gumiabronccsal nem birnak. A csúszás­­gátló berendezésnél olyan kerületű végnél­küli lánc van alkalmazva, amely a megva­salt abroncsokon át kényelmesen a két ab­roncs közötti gyűrűs csatornába helyezhető. A találmány szerinti csúszásgátló beren­dezést az jellemzi, hogy a vasabroncsok egymás felé néző belső szélükön csipkékkel vagy fogakkal vannak ellátva, amelyek a lánc két-két függélyesen álló szeme közötti hézagokba nyúlnak úgy, hogy a kerekek menetközben a végnélküli láncot kényszer­­menetüen magukkal viszik. A csúszásgátló berendezést csak szükség esetében szereljük föl s ekkor könnyen el is helyezhető anél­kül, hogy a kocsin valamit változtatni, vagy a hajtott kerekeket levenni kellene. A lán­cot ugyanis csak a kerék fölső része körül kell fektetni és a kocsit lassan megindítani, amikor is a lánc magától a kocsikerék kö­rül fekszik olymódon, hogy függélyesen álló szemei a két vasabroncs közötti csatornába illeszkednek. Ennélfogva még arra sincs szükség, hogy a lánc fölhelyezése végett a kocsit a földről fölemeljük. Másfelől elegendő a lánc fölső felét a kerék csatornájából ki­dobni, hogy a csúszásgátló szerkezet a kocsi lassú menete közben levehető legyen. A vas kerékabroncsok belső szélein lévő csipkék vagy sarkok új abroncsoknál már előzetesen kihengereltetnek vagy más úton állíttatnak elő az abroncs anyagából. A csú­szásgátló berendezés utólagos alkalmazásá­nál viszont ezen csipkék vagy fogak vésés és domborítás útján képezhetők ki az ab­roncsból, vagy pedig az abroncsok kerü­letébe, azoknak belső széle közelében átel­lenes lyukak furatnak és ezekbe lapos vasak helyeztetnek, amelyek oldalt csipkéket al­kotnak és a végnélküli lánc függélyes hely­zetű szemeinek megfelelően vannak elosztva. A mellékelt rajzon az 1. ábra a csúszásgátló berendezésnek egy kiviteli alakját a kettős vasabronccsal biró keréken elhelyezve oldalnézetben, a 2. ábra fölülnézetben és részben metszet­ben mutatja, míg a 3. ábrán a csúszásgátló láncnak fogak vagy sarkok segélyével való rögzítése, a 4. ábrán pedig a csipkéknek a vaskoszo­{ NYOMDÁM BÁs

Next

/
Thumbnails
Contents