76510. lajstromszámú szabadalom • Súlypontmérleg, különösen forgó hengeres mótorok hengerei számára

Megjelelt 1920, évi május hó 18-án MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76510. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Súlypontmérleg, különösen forgó hengeres mótorok hengerei számára. MOTORENFABRIK OBERURSEL AKTIÉNGESELLSCHAFT CÉG OBERURSELBEN. A bejelentés napja 1917 májua hó 29-ike. Elsőbbsége 1916 december hó 12-ike. A gyakorlatban' sokszor előfordul, hogy valamely gép vagy efféle bizonyos részei ne csak meghatározott súlyúak legyenek, hanem hogy ezen részek súlypontja is pontosan azonos legyen. Ezen követelmény teljesítése különö­sen forgó hengeres mótorok hengereinél fontos; ezen hengerek tudvalevőleg egyen­ként esztergályoztatnak és azután csil­lagalakban egy egésszé állíttatnak össze. Az ilyen mótorok hengereinél egységes súly elérésére kell törekednünk, de ezen­kívül a hengerek súlypontjainak is azo­nos távolságban kell lenni a forgó rend­szer középvonalától, minthogy különben nem érhetjük el a motor rezgésmentes járását. A találmány tárgya olyan mérleg, mellyel nemcsak minden egyes test (mó­­torhenger) pontosan egyező összes' sú­lyát érhetjük el, hanem a testek súly­ponthelyzetét is egységesen állapíthatjuk meg. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakját forgó hen­geres mótorok hengereihez alkalmazva az 1. ábrán élűiről és a 2. ábrán oldalról nézve mutatja. A mérleg főrésze közönséges gyógy­szerészeti mérlegnek felel meg, melynél az (a) tartóoszlop körül lengő (b) mér­­legrúd egyik karja ismert módon a sú­lyok fölvételére szolgáló (c) csészét tartja. A mérlegrúd másik karjához az árú fölvételére való szokásos csésze he­lyett fölfüggesztőszerkezet van erősítve, mely azon test fölvételére szolgál, mely­nek egységes súlyát és egységes súly­pontját meg akarjuk állapítani. Az (m) fölfüggesztőszerkezet mint olyan szintén mérleget képez, mely a mérlegelendő test számára való (d, e) befogószerkezettél van ellátva. A befogószerkezet úgy van kiképezve, hogy a mérleg különböző tes­tek, illetve nagyság tekintetében eltérő testek számára használható legyen. A tulajdonképpeni (m) súlypontmérleg az (f) vagy (g) mutatóval és az egy-egy skála mentén eltolható (il, i2) tolókákkal van ellátva. Az (il) tolósúly segítségével leolvashatjuk, hogy a testnek melyik ol­dalon van túlságosan nagy súlya és hogy ezen túlsúly mekkora, míg a fölfüggesztő­szerkezet másik oldalán levő (i2) tolóka útján az illető test (henger) számára való beállítást eszközölhetjük. Ha az (i2) toló­« HBAs

Next

/
Thumbnails
Contents