76502. lajstromszámú szabadalom • Hornyolt kábelcsövek explóziós mótorokhoz

Megjelent 1920, évi május Jió lO-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76502. szám. VIIlg. OSZTÁLY. Hornyolt kábelcsövek exploziós motorokhoz. KABELFABRIK UND DRAHT1NDUSTRIE ACTIENGESELLSCH AFT cég becsben. A bejelentes napja 1916 november hó 2-ika Elsőbbsége 1916 szeptember hó 7 ike. A villamos energiának az áramforrástól (iüduktortól vagy akkumulátortól) a motor gyújtógyertyáihoz való vezetésére gyújtóká­beleket használnak, amelyeket eddigelé a levegőben szabadon vezetve, helyenként bilin­csek segélyével a motorokon, gázvezetékeken, a gépek vázán illetve tartószerkezetén erő­sítettek meg. A megerősítés ezen módja automobiloknál és légi járműveknél bizonyos hátrányokkal járt, mivel a kábelek a megerősítési pontokon a jármüvek vibrálása folytán ledörzsölődnek. Ezenfölül a vezetékek szennynek, különösen a gumit elpusztító, olaj okozta tisztátalan­­ságokna.k vannak kitéve és a vezetékek egymáshoz dörzsölődése folytán mechanikai­lag is könnyen elpusztulnak. Végül pedig az ily módon fölszerelt kábelek külsőleg is kedvezőtlen benyomást keltenek. További hátrány az, hogy a szigetelés, ha a kábeleket vasrészeken erősítik meg, melyek üzemköz­ben fölmelegednek, ugyancsak megsérül. Ezen hátrányok kiküszöbölése céljából a találmány szerint szigetelő anyagból való hornyolt kábelcsöveket alkalmazunk és ezek­nek belsejében vezetjük a kábeleket az áram­forrástól a motorhoz. Ily módon a kábelek az áramforrástól a motorig fémes részekkel nem jutnak érintkezésbe és bilincsekkel való külön megerősítés fölöslegessé válik. Minthogy ezenfölül a hornyolt kábelcsövek szigetelő anyagból vannak, a találmány sze­rinti elrendezéssel a gyújtókábelek szigete­lését még fokozzuk. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábrákon két egymástól független áramforrással ellátott négyhengerű motorhoz való két hornj7olt kábelcső kombinációjának vázlatos elrendezése látható oldalnézetben illetve föliilnézetben, az 5. ábra magát a két hornyolt kábelcső kombinációját fölülnézetben, a 4. ábra \égnézetben mutatja, a 6. ábra metszet az 5. ábrának A—B vo­nala szerint, a 3. ábra az egyik hornyolt kábelcsövet föl­­csappantott helyzetben, a 7. ábra pedig a másik hornyolt kábelcsö­vet lecsappantott helyzetben mutatja. Az 1. és 2. ábrán (m)-mel és (a)-val két áramforrás: egy induktor és egy akkumulá­tor van jelölve, (el, c2, c3 és c4) az expló­­ziós motor négy hengere, (ki, k2 . . . k8) a motorok gyújtógyertyái, (r) a hornyolt kábel - csőkombináció. Ezen hornyolt kábelcsőkom­­bináeióban négy-négy vezetéket vezetünk az MDAHIBÁs

Next

/
Thumbnails
Contents