76464. lajstromszámú szabadalom • Magasra szálló világító lövedék

Megjelent 1980. évi május hö 10-én. MAGYAR KIRÁLYI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76464. szárú. XIX/c. OSZTÁLY. Magasra szálló világító lövedék. BLANCKE GYULA MÉRNÖK BERLIN-CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1918 november hó 2-ika. Elsőbbsége 1918 október hó 1-je. Világító jelzések leadására többféle eszközt használnak. így pl. a világító retek elnevezés alatt ismert világító bom­bát is használják, melyet, cső közvetíté­sével lőnek ki. Ezen világító bombának hátránya, hogy nem emelkedik elég ma­gasra úgy, hogy pl. meglehetősen magas ködréteg fölött levő repülőt értesíteni nem lehet. Oly világító jelzések, melyek­nek gyújtó- és világító masszája közönsé­ges fémköpenyben van alkalmazva és melyeket csőből lőnek ki, azon nagy hát­rányt mutatják, hogy a visszatérő löve­dékrészek a saját csapatot veszélyeztet­hetik. Ily világító lövedékeket már meg­felelően impregnált papirburokból is ál­lítottak elő és botról lőttek el. Ezen vilá­gító lövedéknél nem áll fönn ugyan a sa­ját csapat megsértésének veszélye, de az ily világító lövedékek nem emelkednek elég magasra, Jelen találmány értelmében a világító lövedéket, hogy a szükséges repülési ma­gasságot megkapja, csőből lőjjük ki, kö­penyét azonban papir- vagy hasonló anyagból vagy pedig ép úgy, mint egyéb fémalkatrészeit, oly fémből állítjuk elő. mely szintén elég vagy oly alacsony ol­vadási pontja van, hogy a belső gyújtó­elegv meggyulladásánál majdnem por­­szerii részekre robbantatok szét, melyek kárt már nem okozhatnak. Eléghető fémként pl. a magnézium és cink vala­mely ismert ötvözete, illetve cinkötvözet vagy efféle, alacsony olvadási ponttal bíró fémként pedig’ valamely könnyen olvadó fém vagy a más célokra alkal­mazni szokott Wood-féle fém vagy efféle alkalmazható. A mellékelt rajzban ily fajta világító lövedék foganatosítási alakja hosszmet­szetben van föltüntetve (a) a lövedék kö­penye, (b) a hajtó eleggyel ellátott fenék, (c) a gyújtó. (e) a gyújtó elegy és (f) a világító test. Hogy tehát az eddig alkal mázott lövedékrészek említett hátrányait elkerülhessük, az összes (a-c) részeket el­éghető, illetve majdnem porrá szétrobba­nó fémből kell készíteni. Szabadalmi igények. 1. Világító lövedék, melyet magasra szálló világító jelzések leadása céljá­ból csőből lövünk ki, azáltal jelle­mezve, hogy fémalkatrészei eléghető, illetve könnyen megömlő vagy kis alkatrészekre szétrombolható fémből vagy papir- vagy efféle anyagból álla-I NYOMDAHIBA^ SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents