76420. lajstromszámú szabadalom • Hajlékonnyá tett fából való szíj

Megjelent 1920. évi április hó 29-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76420. szám. XX/d. OSZTÁLY. Hajlékonnyá tett fából való szíj. WIESE MARGARETE MAGÁNZÓ BERLINBEN. A bejelentés napja 1918 október hó 2-ika. Elsőbbsége 1917 »zeptember hó 22-ike. A találmány hajtószíjra vonatkozik és abban áll, hogy a szíj egy vagy több vé­kony lemezfa-(furnir-)rétegből van össze­­téve, ,mely rétegek hosszrostjai mind a hajtószíj haladási irányába esnek. A szíj hengerek segélyével igen hatályos me­chanikai megmunkálásnak vethető alá, a szíj hajlékonnyá tételére. Ha a szíjnak csekély erőket kell átvin­nie, akkor egyetlenegy hajlékonnyá tett szíjszalagot kaphatunk, ha körülbelül 0.5—2 mm. vékony lemezfát megpuhí­tunk, pl. oly módon, hogy karbolineum­­mal, növényi vagy más zsírokkal im­pregnáljuk, vagy pedig különböző savak­kal vagy alkáliákkal (ol. Eau de .Javelle, salétromsav) foganatosított vegyi keze­lésnek vetjük alá és ezt követőleg zsíros anyagokkal impregnáljuk. Oly szíjaknál, melyeknél az egyes rétegfalemezek kö­zött enyvet alkalmainak, az íenyv haj­lékonyságát, ismert módon, glycerin, glycol vagy efféle segélyével még növel­hetjük. Az ütköző szíjdarabuk összeenyvezése­­kor ezt az összeköttetést célszerűen oly gyöngén meghajlított fölfekvési föliileten foganatosítjuk, melynek görbülete az egyenes vonal és a szíj számára figye­lembe jövő legkisebb szíjkorong görbülete között mintegy a középen fekszik. Ez kü­lönösen 1I2 cm.-es és ennél vastagabb szí­jaknál fontos, hogy a rostok nyújtási igénybevételét a különböző farétegekben lehetőleg alacsony fokon tartsuk. A rajz 1. ábrája egy föltört farétegszíj fölülnézetét tünteti föl, a hajtószíj haladási irányában fekvő hosszrostokkal, tehát harántirányú farétegbetét nélkül. Az egyes farétegek (1, 2, 3)-mal vannak jelölve. A 2. ábra vékony, hajlékonyán kiképe­zett falemez keresztmetszetét szemlélteti, szintén a hajtószíj haladási irányában fekvő hosszrostokkal. A 3. ábra két szomszédos (4, 5) szíj­darabnak a rézsútos (6) helyen enyvvel való összekötetése mutatja, meghajlított alátéten. A (4 és 5) részek ékalakban van­NYOMDAHIBA;»

Next

/
Thumbnails
Contents