76405. lajstromszámú szabadalom • Ujítás oszlopos rektifikálókon

Megjelent 1920. évi április hó 29-én. M A G YA R K I RÁLYI |§l|f SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76405. szám. IV/b. OSZTÁLY. Újítás oszlopos rektifikátorokon. GEHRING KÁLMÁN OKL. VEGYÉSZ ÉS KÖZGAZDASÁGI MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 14-ik«. A találmány rektifikátorokon, főleg pedig szitaoszlopos rektifikátorokon eszközölt újí­tásra vonatkozik, mely a legegyszerűbb mó­don és minden különös szerkezeti változtatás nélkül a rektifikátornak deflegmáló fölületót lényegesen megnagj^obbítja, miáltal nemcsak nagyobb defiegmáeiót és sokkal jobb rekti­­fikációt érünk el, hanem viszonylagosan egy­forma eredménynél az oszlopmagasság az eddigi készülékekkel szemben majdnem a felére csökkenthető. A találmány szerint ezt azáltal érjük el, hogy az egész szitafenékeken a szükséghez mérten különböző vastagságú rétegben oldat­­lan szilárd, tetszőleges alakú testecskéket, mint pl. cserépdarabokat, porcellándarabokat helyezünk el olyképen, hogy a deflegmáló folyadék ezen rétegzetek között összegyülemlik és a szitafenékeken keresztül felszálló gőzök azt jól átjárják, illetve átfőzik. A mellékelt rajz ábrázolja egy ilyen újí­tással ellátott rektifikátornak példaképeni alakját függélyes és vízszintes metszetben. Ez az ismeretes (i) szitafenékkel van ellátva amelyből (2) túlfolyóesövek vezetnek a mé­lyebben fekvő szitaoszlopba oly célból, hogy a szitafenéken összegyülemlett (deflegmált) folyadékot a mélyebben fekvő oszlopos sza­kaszba levezessék. Ezen (1) vannak körül­belül 3 5 cm. vastagságban elhelyezve külön­böző nagyságú mázatlan porcellándarabkák, vagy cserepek (3). A berendezés működési módja a következő: A szitafenéken elhelyezett (3) számtalan apró testecskéket a folyadék körülfogja, miáltal a folyadékterület nagyon megnagyobbodik és így a fölszálló gőzök ezt jobban és alaposab­ban átjárják. Ezáltal a folyadéknak nemcsak alaposabb megfőzését érjük el, hanem foko­zottabb lesz a deflegmáció is. ami termésaet­­szerűleg nagyobbt'okú rektifikációval jár. Szabadalmi igény. Újítás oszlopos rektifikátorokon, főleg szita­oszlopos rektifikátorokon, jellemezve az­HIBÁS

Next

/
Thumbnails
Contents