76374. lajstromszámú szabadalom • Lövőberendezés

MusiíeJent 1Ü20. évi április hó 39-én MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI HIVATAL, SZABADALMI LEIRAS 76374. szám. XIX/o. OSZTÁLY. Lövőberendezés. OTWI-WERKE M. B. H. CÉG DELMENHORSTBAN. A bejelentés napja 1918 január hó 24-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 17-ike. A jelen találmány tárgya oly löveg, melynél a lövésnél föllépő indulási hibák azáltal vannak kiküszöbölve, hogy a lö­vegcső önmagában véve ismert módon egy tartóberendezésben lazán fekszik. Ez a tartóberendezés a földre támaszkodó táma&ztószerkezet, vagy más, tetszéssze­rinti tartóberendezés, pl. fölfüggesztőbe­rendezés vagy más efféle lehet. Már ez­előtt is javasolták, főleg repülőgépek számára való lövegeknél a lövegcsőnek a tartóberendezésben való laza elrendezé­sét. Ez a javaslat azonban csak a lövés­nek a repülőgépre gyakorolt visszahatá­sának kiküszöbölését célozta. Ezzel ellentétben a jelen találmány oly löveg létesítését célozza, mely a lövész­árokharcban is alkalmazható és melynek ennélfogva nem szabad nehéz; lövegtal­pazattal bírni. A találmány szerinti szerkezet a löveg­nek oly könnyű szerkezetét teszi lehe­tővé, hogy még nagyobb kaliber mellett is, egy ember kényelmesen szállíthatja; a löveg további előnye, hogy gyorsan fölállítható. A löveggel ennek ellenére is meglehető­sen pontosan célozni lehet és az indulási bibák teljesen ki vannak küszöbölve; a tartóberendezés emellett teljesen befolyá­solásmentes úgy, hogy újabb beállítás a lövés leadása után fölösleges. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképeni foganatosítás] alakját szemlélteti. Az 1. ábra oldalnézetet, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti metszetet szemlélteti. A berendezés lényegében a lövegcső (a) ágyazatából áll, melynek keresztmet­szete V-alakú. Ezen ágyazat csuklósan csatlakozik a (b) támaszhoz, mely támaszbak, vagy a földbe beverendő egyszerű rúdalakjával bírhat. Egyszerű rúd alkalmazásával, a rúd elfordulásának meggátlására, oldalt két (c) bordával van ellátva, A rajz sze­rinti foganatosítási alaknál (d) forgó és (e) pántcsukló van elrendezve; az első az (a) ágyazatnak a (b) bak körül való for­gását, az utóbbi pedig az ágyazatnak a támaszhoz képest való kilendítését teszi lehetővé. Mindkét csukló pl. szárnyas csavarokkal rögzíthető. Az (a) ágyaza­ton (f) gyűrű van megerősítve, melynek szabad keresztmetszete nagyobb a löveg­cső külső átmérőjénél. Az (f) gyűrűn (g) rúgó van megerősítve. Maga a (h) löveg-

Next

/
Thumbnails
Contents