76348. lajstromszámú szabadalom • Hengeres nyujtómű mindenfajta rostszalagok számára

Megjelent 11)20. évi április hó 29-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 76348. szám. XIV/*. OSZTÁLY. Hengeres nyujtómű mindenfajta rostszálig ekhoz. REINHARDT OTTÓ MÉRNÖK ÉS TANÁR REICHEN BERGBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 8-ika. Elsőbbsége 1917 augusstus hó 31-ike. Oly hengeres nyujtóművek, melyek­nél a nyújtást végző hengerpárok szorító­vonalai a rosthosszúságnál kisebb távol­ságban vannak egymástól elrendezve és melyeknél a lassabban futó hengerpárnak fölső hengere oly könnyű, hogy a rostok szakadás nélkül húzhatók át, a fonóipar­ban különböző rostanyagok, pl. gyapot, fésűsgyapjú és selyem nyújtására már al­kalmazást találtak. Ezen „áthúzó nyújtó inűvek"-nek nevezett nyujtószerszámok lassabban futó hengerpárjának fölső hen­gereit vagy ürős vagy teljes hengerek gyanánt képezték ki. Lényeges nehézség már most abból adódik ki, hogy az előfonat vagy rostsza­lagot alkotó rostok, a lassabban futó ,hen­gerpáron való átvonulásuk közben, a könnyű fölső hengernek pótlólagos forgást kölcsönöznek, mely szabálytalan és lökés­szerűen történik, általában azonban annál nagyobb az áthúzott rostok száma és men­nél nagyobb a fajlagos nyújtás, azaz a nyújtást eszközlő hengerpárok kerületi se­bességének viszonya. Ezen okból a lassab­ban futó hengerpár könnyű fölső hengeré­nek súlyát egyrészt az áthúzott rosthosz­szúságnak, másrészt a fajlagos nyújtás nagyságának megfelelően kell hozzá­szabni. A hengersúly szabályozása sok gondosságot igényel és ezen okból oly időtrabló, hogy a gyakorlatban a legna­gyobb fajlagos nyújtás eléréséről gyakran lemondanak zavartalan, hibamentes gyár­tás javára. A találmány tárgyának .példaképpeni mű a zavarólag ható forgató hatást igen egyszerű módon parallizálja. A berende­zés igen egyszerű szerkezet által tűnik ki és egyenletes és nagymértékű nyujtóha­tást tesz lehetővé. Mindenfajta rjostanyag számára, főleg azonban selejtesebb minő­ségű gyapotfajták és gyapothulladékok számára alkalmas, melyek aráifylag igen magas fajlagos nyújtás mellett hibátla­nul nyújthatók. A találmány jellemzője az, hogy a szál­lítóhengerek elé iktatott hengerpár fölső könnyű hengerének súlypontja ezen hen­ger középpontja alá van helyezve és a forgás alatt ebben a helyzetben meg is ma­rad, oly célból, hogy az áthúzott rostok által a hengernek kölcsönzött pótlólagos forgató hatás parallizáltassék. A találmán ytárgyának példaképpeni foganatosítási alakjánál a könnyű fölső henger egészben vagy részben ürös hen­ger gyanánt van kiképezve és részben szabadon gördül testekkel van meg­töltve. Az •

Next

/
Thumbnails
Contents