76340. lajstromszámú szabadalom • Bázistávolságmérő fölemelt fénybebocsátó nyílásokkal

Megjelent li*20. évi április hó 13-áu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 76340 szám. VII/d. OSZTÁLY. Bázistávolságmérő fölemelt fénybebocsátó nyílásokkal. OPTISCHE ANSTALT C. P. GOERZ AKTIÉNGESELLSCHAFT CÉG BERLÍN-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1916 október hó 5-ike. Elsőbbsége 1915 november hó 5-ike. Jelen találmány tárgya bázistávolság­mérő, fölemelt fénybebocsátónyílásokkal és célja ezen távolságmérőt akként kiké­pezni, hogy az egyensúlyi helyzet föntar­tása megkönnyítessék és egyidejűleg a bázisv^geken levő fényelterelőtestekre (pentaprizmákra) gyakorolt hőbefolyás enyhíttessék. Ezen célokat azáltal érjiik el, hogy azon reflektorokat, melyek a bázisvégeken a fényelterelőtestek elé vannak helyezve, a báziscsőnek ellenkező oldalain rendezzük el, tehát az egyik bázisvégen az egyik reflektorcsoport a báziscső előtt és a má­sik bázisvégen a másik csoport a meg­figyelés irányában a báziscső mögött van elrendezve. Az eléhelyezett reflektorok­nak ezen elrendezésnél a báziscsőre gya­korolt, egymással ellentétes nyomatékok keletkeznek, miáltal az egyensúlyi hely­zet könnyű megtartására vonatkozó cél el van érve. A föntemlített reflektoroknak a báziscső két ellenkező oldalán való ezen elrendezése egyidejűleg azzal a következ­ménnyel is jár, hogy a pentaprizmák, il­letve szögtükrök a bázisvégeken oly hely­zetet kapnak, hogy fölülete'ik nem úgy, mint a rendes távolságmérőknél egyirány­ban állanak, hanem a középső keresztmet­szetsíkhoz képest szimmetrikus helyzetet kapnak. A pentaprizmákra, illetve szog­tükrökre a két bázisvégen gyakorolt egyenlő hőbefolyások tehát egymást ki­egyenlítik. Az eléhelyezett prizmáknak a bázisvé­gek ellenkező oldalain való elrendezése azzal a következménnyel jár, hogy a fénysugarak az egyik bázisvégen levő re­flektorok által a belépő sugarakkal ellen­kező irányban bocsáttatnak a tulajdon­képeni távolságmérőbe. Nehogy ezen szerkezetnél a távoli tárgytól jövő suga­rak párhuzamos eltolásával egyidejűleg szögeltérítés is következzék be, ajánlatos az eléhelyezett reflektorrendszert magá­ban ismert módon három reflektorból ak­ként összeállítani, hogy a sugarak szög­eltérítése elkerültessék. A csatolt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli alakja távlati nézetben van' föltüntetve. Az 1. ábra a műszer külső elrendezését mutatja, míg a 2. ábra az optikai berendezést tün­teti föl. A távolságmérő báziscsöve 1-gyel, a bázisvégeken súgárelterelőtestek gyanánt szolgáló szögtükrök pedig (2-vel és 3-mal)

Next

/
Thumbnails
Contents