76303. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a gyujtási időpont beállítására villamosdelejes gyujtókészülékeknél

Megjelent l»aO. évi április hó 13-án. MAGYAR KIRÁLYI M SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76303. szám. VII/«. OSZTÁLY. Berendezés a gyújtási időpont elállításái-a villamdelejes készülékeknél. A. G. BROWN BOVERI U. CIE BADEN (SCHWEIZ) A bejelentés napja 1918 március hó 11-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 23-ika. A villamdelejes gyújtókészülékek gyújtási | időpontjának bizonyos határok között való elállítására már ismeretes néhányféle be­rendezés. Ezek alapgondolatuk szerint két különböző csoportba oszthatók. Az elsőnél az egész villamdelej az áramszaggatóval együtt elforgatható a berendezés tengelye körül. Ennek az az előnye, hogy a gyújtáshoz mindig az áram legkedvezőbb fázisa hasz­nálható föl, viszont az a nagy hátránya is van, hogy a gyújtási időpont nagyobbmérvű elállításánál igen nagy szögben való el­fordítást s ezzel tekintélyei mozgási teret igényel, miáltal lényegesen megnöveli a be­rendezés méreteit. A gyújtási időpont el­állítására szolgáló berendezések másik, hasz­nálatban lévő csoportja azon az elven alap­szik, hogy a helytálló mágnes mellett az áramszaggató egymagában állítható el. Az ezen módszer szerinti elrendezésnél az áram­szaggató különböző állásainak megfelelően az áramnak mindig más és más fázisa használtatik föl a gyújtásnál. A gyújtókészü­lékek ezen rendszer szerinti elállításának előnye ugyan, hogy kevés helyet igényel, ámde az elállítás csak bizonyos határok kö­zött lehetséges, mert bizonyos határon túl az áramgörbének a gyújtáshoz nincs már elegendő értéke. | Jelen találmány tárgya egy olyan beren­dezés, mely a gyújtási időpont elállítására szolgáló mindkét berendezéscsoport előnyeit egyesíti, hátrányait ellenben kiküszöböli. A találmány lényege abban áll, hogy úgy az egész mágnes az áramszaggatóval együt­tesen, mint az áramszaggató a mágnestől függetlenül is elállíthatóan van elrendezve. Az ezen módszer szerint készült berendezés­sel lehetségessé válik a gyújtási időpont megkövetelhető legnagyobb elállítása olymó­don, hogy a mágnesnek nagy helyet igénylő elfordítását csupán addig az elfordulási szögig eszközöljük, ameddig az, tekintettel az áram­görbe alakjára — föltétlenül szükséges, a gyújtási időpont további elállítását pedig az áramszaggatónak a mágneshez képest való elforgatása által érjük el. A találmány szerinti berendezés egyik ki­viteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl. Az (a) kénfogantyúnak elforgatása által a készülék tengelye körül elmozdítható (b) áram­szaggató a (d) tekercseket hordó (c) vas­kengyellel együttesen elállítható a 2. ábrán föltüntetett középhelyzetből mindkét irány­ban, a burkolaton kiképezett (g) ütközők által megszabott határokig (1. ábra), tehát mind­két irányban (a2) szöggel. Az óramutató járáiával ellenkező irányban az (a) kézifo-

Next

/
Thumbnails
Contents