76282. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lakószobák ablakfüggönyeinek szerelésére

Megjelent 1920. évi április hó llí-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^ SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76282. szám. VIII/f. OSZTÁLY. Berendezés lakószobák ablakfüggönyeinek szerelésére. VIDA ELEK KÁRPITOS ÉS DÍSZÍTŐ SZÉKESFEHÉRVÁRON. A bejelentés napja 1919 augusztus hó 26-ika. A jelen találmány olyan berendezésre vonatkozik, melynek segélyével lakószo­bák és effélék ablak- és ajtófüggönyeit a szoba padlóján állva, tehát létra haszná­lata nélkül lehet a falra szerelni, ill, arról leszerelni. A találmány értelmében ez úgy lehetséges, hogy a függöny, tartórúdjá­val vagy a karnissal együtt két, könnyen fel- és letolható sínre van szerelve, mely az ablak stb. két oldalán a falra szilárdan fölerősített vezetékben vezetődik. Ezáltal a függöny, tartórúdjávai vagy a karnis­sal együtt, oly alacsonyra ereszthető le, hogy létra használata nélkül szerelhető le tisztítás vagy a falak festése, letörlése stb. céljából és épp ily kényelmesen új­ból fel is szerelhető az ablakra stb. Emel­lett a függönyrudat vagy a karnist tartó említett két sín célszerűen az úgy­nevezett sztór (félrehúzható csipkefüg­göny) felvételére is be lehet rendezve, azaz a sztárt tartó rúddal és a sztór félre­húzására való zsinór vezetésére szolgáló csigákkal és egyéb vezetékekkel is föl le­het szerelve. A berendezés föl- és letolá­sának megkönnyítésére, főleg széles ab­lakoknál és ajtóknál, a két sínt egymással összekötő, használaton kívül félretehető rúd lehet elrendezve, melynek fölvételére a két sín megfelelő alkatrésszel van föl­szerelve. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási példája a mellékelt rajzon van bemu­tatva, melyen: az 1. ábra a berendezés egyik (jobboldali) függönytartó sínjének és a 2. ábra az, ennek vezetékül szolgáló, a falra erősítendő megfelelő alkatrésznek távlati képe, a 3. ábra az ablakra szerelt berendezés nézete a függöny föltólt és leeresztett helyzetében, 4. ábra a föl- és letoláshoz használt, cél­szerűen beállítható hosszúságú, eltávolít­ható rúd nézete és az 5. és 6. ábra a lerendezés egyik füg­gönytartó sínjének és az ennek vezetékül szolgáló alkatrésznek keresztmetszete két foganatosítási példában. Mint a 3. ábrán látható, az ablak vagy ajtó két oldalán, alkalmas magasságban, egy-egy, a 2. ábrán nagyobb léptékben kirajzolt, célszerűen az 5. ábrán látható keresztmetszetű (háromszögű) hasáb alakjában meghajlított bádoglemezből ké­szült) (1, 1) vezeték van pontosan függé­lyesen a falra erősítve, és pedig célsze­rűen egy-egy, azok fölső végén kiképe-

Next

/
Thumbnails
Contents