76259. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a csúcsot burkoló süvegnek uj és régi rézstörő lövedékeken való megerősítésére

______ Megjelent 1920. évi április hó J13-án. MAGYAR KIRÁLYI ||Ígr SZAR AD ALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76259. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Eljárás a csúcsot burkoló süvegnek új és régi vérttörő lövedékeken való megerősítésére. SKODAWERKE AKTIENGESELLSCHAFT IN PILSEN CÉG PILSENBEN. A bejelentés napja 1903 március hó 16-ika. Tudvalévő, hogy a vérttörő lövedékek csúcsait oly célból, hogy azok a vértbe könnyebben behatolhassanak, süvegekkel szokás burkolni, melyek, egy vagy több részből készülnek és minden esetben a lövedékkel mereven össze vannak kötve. A találmányunk tárgya egy eljárás, mely az ily süvegek biztos megerősítésére, .va­lamint ezek részeinek egymással való összeköttetésére szolgál és lényegében abból áll, hogy a lövedék kemény fölüle­tét azon a helyen, hol a megerősítés, il­letve kapcsolás történik, a megmunkálás lehetővé tétele céljából kilágyítjuk. A csatolt rajzon több, az eljárásunk se­gélyével fölerősített süveg látható, ne­vezetesen mindegyik ábra egyik felén metszetben, másik felén pedig nézetben. Az 1 ábrán látható kiviteli alaknál a fölerősítést csavarok segélyével végez­zük. Az (a) lövedéket ama helyein, hol a (b) süveg fölerősítésére szolgáló (c) csa­varokat akarjuk becsavarni, kilágyítjuk, azután megfúrjuk és a furatokba csavar­meneteket metszünk. A 2. ábrán látható kiviteli alaknál a (cl) csavaroknak sülyesztett vagy szögecs­fejjé kiképezett fejük van. A 3. ábra szerint a lövedékcsúcsban énnek kilágyítása után hengeres, fenekü­kön kúposán kiszélesedő furatokat léte­sítünk, mélyeket a csúcs említett furatai­ba és a siiveg furataiba fogodzó, szögecs­alakú (c2) fémöntvénnyel öntünk ki. A 4. ábrán látható kiviteli alaknál a lö­vedékcsúcsba annak kilágyítása után (d) hornyokat esztergályoztunk be, melyek­be a melegen fölhúzott süveget alkotó fé­met besajtoljuk. Az 5. és 6. ábrán kétrészű süvegek lát­hatók, melyek ugyancsak kiugrásokkal fogódzanak a csúcson kiesztergályozott (d) hornyokba, a csúcs két (bl, b2) részét melegen fölhúzott (f) abroncsok (5. ábra), vagy a megfelelő hornyokba öntött, gyű­rűalakú (g) fém tömegek (6. ábra) fogják össze. A süvegeket ily módon új, vagy régi vérttörő lövedékeken egyaránt erősít­hetjük föl. Szabadalmi igények. 1. Eljárás csúcsot burkoló süvegnek régi és új vérttörő lövedékeken való fölerő­sítésére, azáltal jellemezve, hogy a ke-

Next

/
Thumbnails
Contents