76246. lajstromszámú szabadalom • Eljárás porózus homoknemekből készült építkezések előállítására

. Megjelent 1920. éri április hó 13-án. MAGYAR KIRÁLYI JjlgF SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76246. szám. Villa/. OSZTÁLY. Eljárás poróxus homoknemekből készült építkezések előállítására. GERHARD HERFELDT CÉG RAJNA/*- ANDERNACHBAN. A bejelentés napja 1918 október hó 19-ike. Jelen találmány tárgyat gazdaságos építkezéseknek vagyis oly házaknak elő­állítása képezi, amelyek olcsón és gyor­san építendők föl. A találmány értelmiében építőanyag gyanánt kizárólag természetes vagy mesterséges porózus homoknemeknek hydraulikus kötőanyaggal készült keve­réket használjuk, még pedig akként, hogy a függélyes épületrészeket (falakat) ezen ans^agból készült téglákból építjük, míg a vízszintes és ferde épületrészeket (fö­démeket és tetőket) az építőanyagnak élére állított deszkák vagy bádogszala­gok közé való csömöszölés útján-állítjuk elő. A téglákat természetes vagy mestersé­ges porózus homoknemeknek, például horzsakőhomoknak, kokszhamúnak nagy­olvasztósalakhomoknak és efféléknek ke­verékéből a szokásos módon, formákba csömöszöléssel készítjük. Ezek gyors, száraz és olcsó építkezést tesznek lehe­tővé. A téglák előállításához, ami az épít­kezés helyén is történik, nincs szükség tanult munkásokra. A téglákat két mun­kás kényelmesen kezelheti. A födémeket élükre állított deszkákból vagy bádogszalagokból és természetes vagy mesterséges porózus homoknemek­nek, például horzsakőhomok, kokszhamú­nak, nagyolvasztósalakhomeknak és ef­féléknek közéjük csömöszölt keveréké­ből a szokásos módon, héjazódeszkák se­gítségül vételével állítjuk elő. Az így ké­szült födémek a tömör födém előnyeit, anélkül, hogy szükséges volna, egyesítik a fafödém előnyeivel anélkül, hogy ge­rendák kellenének hozzá. A próbaterhe­lések azt mutatják, hogy ezen födém a szokásos terheléseknek minden tekintet­ben megfelel. A próbaterhelés 600 kg. hordképességet eredményezett négyzet­méterenként, anélkül, hogy a födém bár­minemű repedéseket mutatott volna. A deszkákhoz célszerűen hosszirány­ban léceket erősítünk, amelyek a csömö­szölt anyag tartósságát erősbítik. Ha a deszkák helyett élükre állított bá­dogszalagokat használunk, úgy célszerű, ha ezeket, a deszkákon alkalmazott lécek helyett, üreges bordával látjuk el. A tetőket a födémekhez hasonlóan ál­lítjuk elő. Ezeknél nincs szükség geren­dákra és tetőfödő anyagokra és a horzs­kőhomok stb. alkalmazása folytán úgy a hő, mint a hideg ellen igen jól védenek. Megemlíthető még a nagyfokú tűzbiz-

Next

/
Thumbnails
Contents