76241. lajstromszámú szabadalom • Nyomáscsökkentő szelep, különösen szabadon hordozható búvárlégzőkészülékek számára

Megjelent 1920. évi április hó 13-án. MAGYAR KIRÁLYI jj||| SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76241. szám. XV a. OSZTÁLY. Nyomáscsökkentő szelep, különösen szabadon hordozható búvárlégzőkészülékek számára. DRÁGERWERK, HEINR. & BERN. DRÁGER CÉG LÜBECKBEN. A bejelentés napja lí»16 szeptember hó 23-:ka Elsőbbsége 1913 november hó 14 ike. Légzőkészülékeknél olyan nyomáscsök­kentőszelep használatos, mely a magas­nyomású tápgázt olyan nyomásra van hivatva csökkenteni, hogy az a készülék üzemére alkalmas és célszerűen adagol­ható legyen. Ilyen készülékeknek változó­nyomású környezetben való használata­kor, mint ez pld. a víz alá merüléskor tör­ténik, szükséges, hogy a beáramló tápgáz mennyisége a változó külső nyomástól függetlenül állandó legyen, illetve az illető mélység fogyasztási szükségletének megfelelően, önműködően szabálvozód­jók. Az eddig ismeretes szelepekkel ezt el­érni nem lehetett. Azoknál a szelepeknél, melyeknél a külnyomás közvetlenül hat­hat a nyomáscsökkentőszelep membrán­jára, a szelep belsejében a munkanyomás a növekvő kiilnyomással növekszik ugyan, de a szelepben a munkanyomás fokozódása nem olyan, hogy a szelep ki­áramló nyílásához a mindenkori ellen­nyomástól függetlenül kívánatos meny­nyiségű (vagyis térfogat) tápgáz áram­lik. Ezt azáltal sem sikerült elérni, hogy a membránt a külnyomástól függetlenné tették. Ez esetben is mindig változónak bizonyult az átáramlott mennyiség; zé­rusra sűlyedt, ha a környező víz külnyo­mása a nyomást csökkentőszelep belsejé­ben lévő munkanyomás mérvét elérte. A jelen nyomást csökkentőszelepnél a kívánt hatást azáltal érjük el, hogy a szo­kásos, a zárószervet szabályozó membrá­non kívül még egy második ugyanakkora, nagyobb vagy kisebb membránt alkalma­zunk, mely a kiilnyomás befolyása alatt áll és az előbb említett membránnak a szelepzáró szerveire gyakorolt hatását befolyásolja, még pedig oly módon, hogy a gáz mindig a szándékolt mennyiségű viszonylat szerint áramlik ki. Ezáltal azt az előnyt érjük el, hogy — ha búvárlég­zőkészülékről van szó — a búvár a kép­zelhető legkisebb tápgázmennyiséget fo­gyasztja el úgy, hogy teljes tápgázkészle­tét bármely mélységben is leggazdaságo­sabban használhatja ki; nem forog to­vábbá abban a veszélyben,, hogy nagyobb mélységekbe való ereszkedéskor a tápgáz hirtelen lezáródik. A csatolt rajz 1. ábrája a fönti elv sze­rint kiképezett nyomást csökkentőszele­pet tüntet föl. A magában véve ismeretes (a) membrán a kívánt munkanyomás túl-

Next

/
Thumbnails
Contents