76204. lajstromszámú szabadalom • Sodronykefe és eljárás előállítására

Megjelent 1920. évi március lió 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76204. szám. XX/e. OSZTÁLY. Sodronykefe és eljárás előállítására. JURCSIK IMRE P. Ü. IRODATISZT BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 február hó 26-ika. Jelen találmány tárgya sodronykefe, mely­nél a kefesertéket képező sodronytinesek bádogból készült foglalatokban vannak el­helyezve illetve beerősítve és ezen bádogfog­lalatok egyenként vagy csoportokba össze­kapcsolva képezik a sodronykefét. A talál­mány továbbá a kefe egyik kiviteli alakjának előállítási eljárására is vonatkozik. A csatolt rajzon a találmány szerinti sod­ronykefe két kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az első kiviteli alak szerint szerkesztett kefe alaprajza, amidőn a kefe sodronytinesei közvetlenül a kefehát fölött el vannak metszve. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó keresztmetszet. A 3. ábra az 1. ábra szerinti kefe egy tincssorának és foglalatá­nak oldalnézete és a 4. ábra a 3. ábrához tartozó keresztmetszet Az 5. ábra az 1—4-ábra szerinti kefe előállítására való eljárást magyarázza, mig a 6. ábra az 5. ábra egy részének keresztmetszete az A—B vonal szerint. A 7. ábra a kefe egy másik kiviteli alakjának keresztmetszete és a 8. ábra ezen kiviteli alak egy részének nézete. A találmány lényege abban áll, hogy az egyes tincssorok bádoglemezből sajtolt fog­lalatokba vannak bekötve illetőleg beerősítve és ezen bádogfoglalatok tetszésszerinti össze­csoportosításban képezik a kefét. Az 1—4. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) kefehát a tincssoroknak megfelelő hasítékokkal van ellátva, melyekbe a bádoglemezekből sajtolt (b) tincsfoglalatok vannak beillesztve és tet­szésszerinti módon rögzítve. Az 1. és 2. ábra szerinti kiviteli alaknál a tincsfoglalatok rögzítésére az (a) kefefára egy bádogból sajtolt (c) papucs van fölhúzva, mely a kefefa sörteoldalán a kefefára rész­ben ráfekvő (d) peremmel van ellátva úgy, hogy a (b) tincsfoglalatok egyik végét ezen (d) perem lefogja és a foglalatot kiesés ellen megvédi. Hogy a tincsfoglalatok másik vége is rögzíttessék arra egy (e) csúcsot alkal­mazhatunk (3. ábra) mely a kefefa egy meg­felelő mélyedésébe illeszkedik és ezáltal a foglalatnak a kefefa hasítékából való ki­csúszását meggátolja. Ezen szerkezet előnye abban áll, hogy ha az egyik vagy néhány tincssor drótjai le­koptak vagy egyéb oknál fogva hasznave­hetetlenné váltak, akkor egy másik tincs­sorral igen könnyen kicserélhetők, amennyi­ben a (b) papucsot egyszerűen lehúzza és a hibás tincssorokat illetve ezek foglalatait a kefefából kivesszük és újakkal kicseréljük. A (b) bádog foglalatoknak igen célszerű kiviteli alakja a 3. és 4. ábrán van föltün­tetve. Ezen tincsfoglalát két (f, g) lemezből

Next

/
Thumbnails
Contents