76183. lajstromszámú szabadalom • Eljárás explóziós erőgépek szelepházának előállítására

Megjelent 1920. évi március hó 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. szabadalmi leírás 76183. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás explóziós erőgépek szelepházának előállítására. ÁRGUS MOTOREN-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BERLIN-REINICKENDORF-OSTBAN. A bejelentés napja 1916 december hó 28-ika. A találmány tárgya oly exploziös erő­gépek szelepházának előállítására, ame­lyeknek hengere és hengerrészei lehető súlymegtakarítás végett vékonyfalú acél­ból vannak előállítva és hegesztéssel egye­síttetnek. A találmány értelmében mindegyik sze­lepház acélból esztergályozott és a hen­gerfenékre hegesztett harangból, valamint különleges módon előállítandó, a harang­hoz hegesztendő, acélbádogból vagy acél­csőből készült kanyarcsőből áll. A találmány tárgya legyőzi az acélbá­dogból vagy acélcsőből készült kanyar­csövek előállításánál föllépő nehézségeket, mely abból ered, hogy az egy és ugyan­azon henger be- és kibocsátó szelepházá­hoz tartozó két kanyarcsőnek vízszintes síkban egyenlő görbületet, függőleges irányban pedig egyenlően ferde helyzetet kell adni. A pontos egyezés nehézsége még növeltetik, ha magában véve ismert módon két henger egy egységgé hegesztetik össze és a hengerek szelepházpárjai közös födő­lappal fedendők be és egyesítendők. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási alakját mutatja. Az 1. ábrán a kanyarcsővel egyesített sze­lepharang alulról nézve, a kanyarcső he­gesztésének befejezte előtt látható; a 2. ábrán az egy hengerhez tartozó két szelepház a hegesztés befejezte után és a 3. ábra az egyik szelepház oldalnézete van föltüntetve. Mindenekelőtt a henger fenekén hegesz­téssel megerősítendő (a) szelepharangot tömör acéltömbből kiesztergályozzuk; ez­után a ráhegesztendő kanyarcső nyílásat dolgozzuk ki és végül az utóbbit ráhe­gesztjük. A (b) kanyarcsövet magában véve is­mert módon acélcsőből vagy megfelelően görbített acélbádogból úgy állítjuk elő, hogy a görbület helyein a (c) kivágáso­kat alkalmazzuk, melyek az 1. ábrán lát­ható nézetben háromszögalakúak és me­lyek nagysága a szándékolt görbületnek megfelelően választandó meg. Azáltal, hogy a metszési széleket egymáshoz kö­zelítjük, a 2. ábrán föltüntetett görbület képződik. A metszési szélek most következő he­gesztése új eljárással és pedig oly módon történik, hogy az egy hengeregységhez tartozó két (b, b') kanyarcső fölülnézet­ben egymás pontos tükörképét adja és a

Next

/
Thumbnails
Contents