76156. lajstromszámú szabadalom • Kerekes lövegtalpra szerelt középsarkoslapos löveg

Megjelent 1920. évi március hó 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. szabadalmi leírás 76156. szám XIX/b. OSZTÁLY Kerekes lövegtalpra szerelt középsarkcsapoB löveg. RHEINISCHE METALLWAAREN- UND MASCHINENFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1915 mijas hó 27-ike. Elsőbbsége 1914 julius hó 8-ika. Az újabb időben, főleg légi járművek­nek lövetésére használatba vett, kerekes lövegtalpra szerelt középsarkcsapos löve­geknél a kerekes lövegtalpon a középsark­osapos löveg rendesen lefektethetően van ágyazva és a lövegnek kezelésére a kere­kes lövegtalpnak vízszintes, a középsark­csapos löveg állványának fölállítására szolgáló részén kiképezett álláshely szol­gál, melyet egyrészt a kerekes lövegtalp­nak ezen vízszintes része, másrészt az en­nek két oldalán csuklósan fölerősített le­fektethető oldalfalak képeznek. Ez az álláshely azonban egyrészt nagy mértékben növeli a lövegnek súlyát, más­részt pedig széles kerekes lövegtalpnak alkalmazását követeli meg azért, mert az oldalfalaknak lehetőleg alacsonyaknak kell lenniök, nehogy fölállítva a löveg­talpnak magasságát túlságosan fokozzák. Az oldalfalak alatt a lövegtalpon ezen­kívül sarkantyúkkal fölszerelt oldatá­masztékok is föl vannak szerelve, melyei ket az oldalfalaknak fölállítása után ugyancsak függélyes állásba lehet állí­tani. Ezek az oldalfalak és oldaltámasz­tékok a lövegnek helyváltoztatásainál a lövegtalpnak két oldalán nehézkes ós al­kalmatlan akadályokat képeznek. A jelen találmány célja ezen oldalt el­rendezett, magas szerkezeteknek fölösle­gessé tétele, hogy ilymódon az egész lö­vegnek súlya csökkentessék, annak keze­lése megkönnvíttessék és a tüzelési ké­szenlét gyorsabban éressék el. A találmányt képező középsarkcsapos lövegnél ez a cél oly módon van elérve, hogy a kerekes lövegtalpnak szélessége nem sokkal nagyobb, mint amilyen a kö­zépsarkcsapos löveg fölállításának lehe­tővé tétele céljából szükségeltetik, az ál­láshelye pedig teljesen mellőzve van, miért is a kerekes lövegtalpnak vízszin­tes része oly mélyen fekszik, hogy a lö­vegnek kezelése a föld színéről végezhető. A vízszintes lövegtalprésznek ezen mély fekvése ezenkívül azt az előnyt is bizto­sítja, hogy a tüzelési magasság igen cse­kély. A sarkantyúval fölszerelt oldaltá­masztékok a lövegtalpban harántirány­ban eltolhatóan vannak vezetve, tehát nincsenek lövésnél föllépő nyomatékok­nak hatása alatt behajló csuklókkal el­látva. A lövegtalpon ekként fölszerelt ol-

Next

/
Thumbnails
Contents