76147. lajstromszámú szabadalom • Teherszállító mótorkocsivonatokhoz való kapcsolószerkezet

Megjelent 1920. évi március hó 18-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. szabadalmi leírás 76147. szám. XXa/2. OSZTÁLY Teherszállító mótorkocsivontatokhoz való kapcsolószerkezet. A. FROSS-BÜSSING, SPEZIALFABRIK FÜR AUTO-NUTZFAHRZEUGE SYSTEM-BÜSSING CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1919 február hó 28-ika. Elsőbbsége 1918 március hó 18-ika. Teherszállító mótorkocsivonatoknál, ka­nyarulatokban való járáskor a mellékko­csinak a vontatókocsi (motorkocsi) kerék­nyomában való megtartására, tudvalevő­leg főföltétel az, hogy a távolság a von­tatókocsi hátsó kerekeinek középpontja és a mellékkocsi rákapcsolására szolgáló kapcsoló csuklópontja közt éppoly nagy legyen, mint ezen csuklópont és a mellék­kocsi forgó alvázának középpontja közt. Ekkor ugyanis a mellékkocsi mellső ke­rekei kanyarulatokban is pontosan a von­tatókocsi hátsó kerekeinek nyomában ha­ladnak, míg a mellékkocsi hátsó kerekei kisebb sugarú görbéket írnak le. Ezeknek a jó nyomdokban-haladás szempontjából megkövetelt hosszviszo­nyoknak menet közben való betartása ed­dig főleg abból az okból sohasem volt el­érhető, mert a vontatókocsi szállítószek­rénye (rakodószekrénye) nem készíthető olyan hosszúra, hogy hátsó falát, melyet rakodás és kiürítés céljából, a teherszállító mótorkocsivonat nyugalmi helyzetében, hátrafelé kell csappantani, a hátrafelé kinyúló kocsikapcsolószerkezet ebben a lecsappantásban meg ne gátolja. Másrészt azonban, kanyarulatokban való járáskor, jó nyomdokban-haladást kell biztosítani és így pl. hosszfák, vagy más igen hosszú tárgyak szállításakor, melyéket tudvale­vőleg a kocsikon forgatható tartóállványo­kon ágyaznak és melyek megerősítésük­kel a két kocsi kapcsolatát is létesítik, ezeknek a tartóállványoknak eredetileg az egyenes úton való járáshoz megállapított egymástól való távolsága, mely tehát ka­nyarulatokban való járáskor is változat­lan marad, nem szabad, hogy hátrányos befolyást gyakorolhasson a vontatókocsi és a mellékkocsi közt levő kapcsolatokra. A jelen találmány tárgyát képező, mind­ezen föltételeknek eleget tevő, teherszál­lító mótorkocsivonatokhoz való kapcsoló­szerkezet már most olyan, rugalmas, a vontatókocsin eltolhatóan elrendezett és azon bizonyos helyzetekben rögzíthető vontatószerkezetből áll, mely betolt (a . vontatókocsi alá tolt) helyzetében a ra­kodószekrény hátsó falának hátrafelé való lecsappantását megengedi, míg kihúzott és rögzített helyzetében a kanyarulatok­ban való járáshoz szükséges nagyobb tá­volságot biztosítja ,a vontatókocsi hátsó kerekeinek középpontja és a kapcsolószer­kezet csuklópontja közt, mimellett hosszú

Next

/
Thumbnails
Contents