76123. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ércek előkészítésére

Megjelent 1920. éri március hó 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76123. szám. XII/b. OSZTÁLY. ^^^^^ . , I - - . L Eljárás ércek előkészítésére. ELEKTRO-.OSMOSE AKTIENGESELLSCHAFT (GRÁF SCHWEREIN GESELLSCHAFT) CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1919 febrnir hó 25-ike. Elsőbbsége 1918 jnlius hó 29-ike. Az ércek előkészítésére való ismert olajúsztatóeljárások tudvalevőleg nem rit­kán, pl. agyagos és karbonáttartalmú ér­cek esetén, nem vezetnek eredményre. Az irodalomban legtöbbször azzal magya­rázzák ezt az eredménytelenséget, hogy az olaj az ércrészecskéket nem, vagy csak tökéletlenül nedvesíti be. Mint beható kísérletekkel megállapítot­tuk, az úsztatóel jár ások eredménytelen­sége agyagos és karbonáttartalmú (dolo­mitos) ércek esetében abban leli magya­rázatát, hogy a finom ércrészecskéket a meddő kőzet beburkolja és oly szorosan összeragasztja, hogy a szokásos előkeze­lésnél, mint szétaprításnál és efféle műve­letnél, azok nem szabadulhatnak belőle föl. Ennek folytán természetesen az olaj nem veheti magába az ércrészecskéket, minthogy a benedvesedés előföltétele és az érc és a meddő kőzet különböző fölü­led feszültség keletkezése hiányzik. Azt találtuk már most, hogy az ilyen agyagos, illetve karbonáttartalmú, az úsztatóeljárással való előkészítésre eddig alkalmatlannak tekintett ércek is ered­ménnyel készíthetők elő ezen úsztatóel já­rás szerint, ha gondoskodva van arról, hogy a kőzetnek az ércrészecskéket be­burkoló részei azokból fölszabaduljanak és esetleg még az úsztatóeljárás alkalma­zása előtt elkülöníttessenek. Ez a jelen el­járás szerint úgy történik, hogy a vizes szuszpenzióban lévő szétaprított anyagok­hoz, í 11 _ a szuszpenzióba hozott ércekhez olyan alkalmas anyagokat adunk, melyek­nek megvan az a képességük, hogy a kőzet egy részét, vagy részeit, vizes szuszpen­zióban, sol-állapotba vigyék. Alkalmas anyagok ebben az értelemben: az ismert sol-ké^zők, pl. az olyan elektrolitek, me­lyek hidroxilionokat tartalmaznak, ha ar­ról van szó, hogy elektronegativ anyago­kat, mini agyagot, kaolint és efféléiíei S(.l­állapotba vigyünk. Elektropozitiv anya­gokhoz alkalmas anyagok, pl. a hidrogén­iontartalmú elektrolitek. Ilyen anyagok hozzáadásával a kinye­rendő ércrészecskék megszabadulnak burkolataiktól és most már hozzáférhe­tők az olajokkal való benedvesítés és ez­zel az úsztatóeljárás számára. Ehhez képest a jelen eljárás abból áll, hogy az előkészítendő ércet, esetleg meg­felelő szétaprítás után, ismert módon, víz­ben szuszpendáljuk és azután alkalmas

Next

/
Thumbnails
Contents