76107. lajstromszámú szabadalom • Csapódó gyujtó, különösen egységes lövedékek számára

Megjelent lí)20. évi március hó 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. i SZABADALMI LEÍRÁS 76107. szám. XIX/c. OSZTÁLY. A lövedéknek minden fölcsapásánál működésbe jövő berendezéssel ellátott csapódó gyújtó. RHEINISCHE METALLWAAREN- UND MASCHINENFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 26-ika. Elsőbbsége 1910 szeptember hó 16-ika. A jelen találmány tárgyát csapódó gyújtó képezi, mely akkor is működésbe jön, ha a lövedék nem csúcsával csapódik le és mely ezen célból több, különböző ol­dal felé irányított gyújtótűvel és ezek­hez tartozó gyulabdacscsal van ellátva. A jelen találmány szerint a gyujtótűkkel szemben fekvő gyúlabdacsok egymással össze vannak kötve és egy, a lövésnél ki­kapcsolódó biztosíték segélyével rögzít­tetnek. A gyúlabdacsoknak egymással való összekötése folytán x nem kell mind­egyik gyúlabdacs számára külön biztosí­tékot alkalmazni. A mellékelt rajzon a jelen találmány tárgya egységes lövedék számára való kettős gyújtónál van bemutatva. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak hosszmetszete. A 2. ábrametszet az 1. ábrának 2—2 vo­nala szerint. A 3. ábra egy másik foganatosítási alak hosszmetszete. Az 1. és 2. ábrákon látható foganat o­sítási alaknál a kettős gyújtó mellső fejé­ben az időző gyújtó van elrendezve, mely­nek szerkezete a jelen találmány körén kívül esik és melynek részletes ismerte­tése ezen okból mellőzve van. A fej mö­gött, a kettős gyújtó (a) szárában (1. ábra) a találmány szerint szerkesz­tett csapódógyujtó van elrendezve. Ez utóbbi a gyuj tótestbe becsavarolt (b) ken­gyelből áll, mely két (c) és (cl) gyujtó­tűvel van ellátva. Ezen két gyújtó­tűvel szemben a (d) és (dl) gyúlabdacsok vannak elhelyezve, melyeknek (e) és (el) tartói az (f) pálcák segélyével vannak egymással összekötve, melyek a (b) ken­gyel átvezetésére elegendő közt hagynak szabadon. A gyúlabdacsok (e) és (el) tar­tói a (g) csappal vannak összekötve, mely a (h) nyakkal bír. Ezen (h)nyakkal az (i) rete­szek kapcsolódnak (2. ábra), melyeket a (k) rugók kifelé szorítanak. A nyugalmi hely­zetben az (1) lőporelegy, melyhez az (i) reteszekkel összekötött (m) dugattyúk támaszkodnak, megakadályozza, hogy a reteszek kifelé kitérjenek. Jobb szemlél­tetés okáért az 1. ábrán egyik oldalon az (i) retesz és a másikon a (k) csavarrúgó metszetben van föltüntetve úgy, hogy ezen a helyen a hosszmetszet két egy­másra merőleges síkban fekszik.

Next

/
Thumbnails
Contents