76075. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a rámának a varrás kezdetekor való szilárdan tartására és a varrás befejezése után a rámaanyag készletről való levágására rámás cipővarrógépeknél

Megjelent 1«1920. évi március tio 18-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76075. szám. I/b. OSZTÁLY. Berendezés a rámának a varrás kezdetekor való szilárdan tartására és a varrás befejezése után a rámaanyagkészletről való levágására, rámás cipővarrógépekhez. AURENS SPANG GYÁROS OBERUSELBEN. A bejelentés napja 1917 julias hó 26-ika. Elsőbbsége 1914 október hó 13-ika. Egy egyszerű rámatartóberendezés­nek rámalevágókészülékkel való, oly ki­vitelű összekötése, melynél a tartóhegy­gyel ellátott tolórúd mellett egy másik vágóberendezéssel fölszerelt tolórúd van alkalmazva és mindkét rúd egyszerű emelőszerkezettel van működésbe hozva, ismeretes. A találmány szerinti és a rámának varrás kezdetekor való szilárdan tartá­sára, továbbá a rámának a rámaanyag­készetről a varrás befejezése után való le­vágására szolgáló berendezésnek az is­mert berendezésekkel szemben az az előnye van, hogy működése teljesen auto­matikus és ennek következtében semmi­nemű kézibeavatkozást nem igényel. Ezen célból a berendezés olyképen van megszerkesztve, hogy a varrógéphaj tó­tengelynek körülbelül negyedfordulat­tal visszafelé fordítása után egy, az elő­retolást végző kilincsemelő önműködőlég bekapcsolódik és a varrógéptengelynek ezután következő előreindulása alatt egy tartóheggyel ellátott tolórúd abba az állásba nyomul előre, amelyben a rá­mát szilárdan tartja. Ezen állásában a tolórúd önműködően elreteszelődik. A to­vábbiakban a készülék elrendezése olyan,, hogy varrás közbein a tolórudat egy toló. szerkezet oldalirányban elmozdítja a szükséghez képest és bizonyos számú öl­tés után a tartóheggyel ellátott tolórúd elreteszelése kinyílik, a tolórúd visszaug­rik és megfelelő hajtószerkezet eredeti oldalállásba hozza vissza. A retesz oly­képen állítható, hogy kinyílása tetszés szerint több vagy kevesebb öltés után következik be. A tartóheggyel ellátott tolórúd mellett ismert módon egy másik tolórúd is van ágyazva, amelyen egy olló egyik fele van elrendezve, míg az olló másik része ehhez csuklósan van hozzá­erősítve és egy ütközőgörgő hatása kö­vetkeztében kellő pillanatban a ráma vé­gét levágja. Mellékelt rajz vázlatosan szemlélteti a találmány egy példaképeni kiviteli alak­ját és pedig: 1. ábra a berendezés nézete, 2. ábra metszet az 1. ábrán föltüntetett A nyíl irányában, 3. ábra metszet az 1. ábra B—C vonala szerint és végül 4. ábra metszet a 3. ábra D—E vonala sze­rint a varrógép (3) hajtótengelye az (1) gépfej oldalt levő 2 csapágyaiban van ágyazva. Ezen a tengelyen egy (4)

Next

/
Thumbnails
Contents