76067. lajstromszámú szabadalom • Táplálószerkezet hengerszékekhez

Megjelent 1920. évi március hó 422-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76067. szám. X/i. OSZTÁLY. Táplálószerkezet hengerszékekhez. HAGMANN OTTÓ MÉRNÖK WILBEN. A bejelentés napja 1919 március hó 6 ika. Elsőbbsége 1918 március hó 7-ike. Hengerszékeknél mindig arra töreksze­nek, hogy az örlendő anyagot lehetőleg egyenletesen vezessék az őrlőhengerek­hez. Erre a célra a legkülönbözőbb javas­latokat tették már. Ismeretes pl. a táplálótölcsérben lent egy forgó táplálóhenger elrendezése, mellyel rendszerint egy táplálólemez mű­ködik együtt; utóbbi, az alsó vége és az említett táplálóhenger közt lévő tápláló­nyílás szabályozása céljából, a táplálótöl­csérben levő anyag mennyisége szerint beállítható. Minthogy itt a tápláló nyílás könnyen eltömődik, ezért ennek az eltö­mődésnek és az anyag ebből származó egyenlőtlen iáramlásának ímeggátlására, a táplálólemez alsó végénél forgóhenger elrendezését ajánlották. Ennek a henger­nek azután az a föladata, hogy az anya­got behúzza a közte és az említett tápláló­henger közt levő táplálónyílásba. Ismeretes másrészt olyan elrendezés is, melynél a táplálóhenger az anyagot egy második táplálóhengerhez vezeti; utóbbi azután tovább szállítja azt az őrlőhenge­rek behúzó szögletébe. Hogy ezt az anyagbevezetést lehetőleg egyenletessé tegyék, a két táplálóhenger közt csúsz­tatóhidat rendeztek el, melyen át az anyag az első táplálóhengerről a máso­dikhoz folyik. Utóbbi azután több vagy kevesebb anyagot merít le erről a hídról és dobja azt a két örlőhenger közé. Már v most, ha az első táplálóhenger egyenlete­sen szállítja is az anyagot a hídra és ezen át a második táplálóhengerre, az anyag­áram, mely ezt a második táplálóhengert elhagyja, általában nem alkalmas arra, hogy közvetlenül az örlőhengerekhez ve­zettessék, mert ezekhez a hengerekhez egészen egyenletes anyagfátyol alakjá­ban kell az anyagot vezetni. Ilyen egyenletes anyagfátyol létesíté­sére különböző utakat megkíséreltek itt már; így pl. az anyag, melyet az alsó táp­lálóhenger a csúsztatólemezre vitt, arról egy második csúsztatólemezre esik le, ott szétporlódik és csak azután hajlítta­tik a második táplálóhenger segélyével az örlőhengerek közt levő behúzószög­letbe. Az anyag ezen lehullása a második csúsztatólemezről nem megy azonban végbe elég apró részecskékben, hanem az anyagrészecskék egymáshoz való adhé­ziója folytán, úgyszólván darabokban tör­ténik. Ez rögtön egyenlőtlenségeket idéz elő'a táplálásban, melyeket az alsó táp-

Next

/
Thumbnails
Contents