76022. lajstromszámú szabadalom • Továbbítózár írógépekhez

Megjelent 1920. évi március ho ff-én. magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 76022. szám. IX e. OSZTÁLY. Továbbítózár írógépekhez. AKTIENGESELLSCHAFT VORM. SEIDEL & NAUMANN CÉG DREZDÁRAN. A bejelentés napja 1919 március hó 29-ike. Elsőbbsége 1918 julius hó 12-ike. A jelen találmány írógépekhez való to­vábbítózárra vonatkozik, mely egyszerű építési módja mellett a kocsi gyors tova­mozgatását engedi meg ós egyidejűleg le­hetővé teszi, hogy az ennek mozgatására szolgáló rűgóerőt a billentyűk egy-egy lenyomásával befolyásolt géprészek (to­vábbítóhíd szalagemelő és a szalagot hosszirányban mozgató alkatrészek) visszamozgatására használhassuk föl, liogy ezáltal bizonyos, a billentyűk le­nyomását megnehezítő rugókat nélkülöz­hessünk és ezen mehanizmusok megbíz­ható munkáját biztosítsuk. Ezeket az előnyöket a találmány értel­mében egy a továbbítókerék síkjában ide-oda lengő fog segélyével érjük el, mely egy-egy billentyű lenyomásával kapcsolatba jön a továbbítókerék egy foghózagával, ezt a kereket átmenetileg rögzíti ós mozgásának utolsó részében egy a továbbítókierékre ható zárókilin­cset kikapcsol. A billentyű szabadon en­gedése után a kocsit befolyásoló rugó ha­tása alatt a továbbítókerék egy foggal tovább mozog és egyidejűleg a kilengő fog és a vele összekötött géprészek (to­vábbi tóhíd, festékszalagvezető villa és a festékszalag hosszirányú elmozgását közvetítő részek) kezdeti helyzetükbe jönnek vissza. A kikapcsolófog két részből állhat, me­lyeknek egyike a másikon úgy van elren­dezve, hogy a továbbítókerék visszafor­gatását semmiképen sem akadályozza. Hogy a továbbítóhíd kilengésének kis különbségeit kiegyenlítsük, a kikap­csolófogat egy helytálló ütközővel moz­gásában határolni lghet és a kikapcsoló­fog, valamint a továbbítóhíd közé vala­mely rugalmas elemet pl. rugót lehet be­iktatni. A mellékelt rajzon az írógépnek a ta­lálmány megértéséhez szükséges részei vannak föltűntetve és pedig: az 1. ábra a berendezés egyik foganato­sítási példájának függélyes metszete a 2. és 3. ábra ennek egyes részei nyu­galmi és munkahelyzetükben, a 4. és 5. ábra az 1—3. ábrákon föltünte­tett berendezés néhány javításának na­gyobbított léptékű rajzai, a 6—8. ábrák a találmány tárgyának második foganatosítási példája és pedig a 7. és 8. ábrák a részeket nyugalmi és munkahelyzetében tűntetik föl.

Next

/
Thumbnails
Contents