76001. lajstromszámú szabadalom • Lövegtalp gyorstüzelő lövegekhez (géppuskákhoz és hasonlókhoz)

Megjelent 193Q. évi február hó 27-én. magyar szabadalmi hivatal, SZABADALMI LEÍRÁS 76001. szám. XIX/d. OSZTÁLY. Lövegtalp gyorstüzelő lövegekhez (géppuskákhoz és hasonlókhoz) DEUTSCHE WAFFEN- UND MUNITIONSFABRIKEN CÉG BERLINBEN A bejelentés napja 1£09 május hó 22 ike. Elsőbbsége 190:) április hó 8-ika. Találmányunk tárgya gyorstüzelő lö­vegekhez (géppuskákhoz és hasonlókhoz) való lövegtalpakra, főleg pedig oly löveg­talpakra vonatkozik, melyek szállítható lövegtalpak, pl. háromlábú lövegtalpak gyanánt összerakott állapotban, illetve részben szétszedve szállíthatók. Találmá­nyunknak — mely különösen előnyösen alkalmazható a föntebb jelzett háromlábú lövegtalpaknál — az a célja hogy az ilyen ós hasonló lövegtalpak fölállítását és ösz­szerakását egyszerűsítse és gyorsabbá tegye, úgy, hogy a lövegtalpat gyorsab­ban lehessen fölállítani, mint bármely ha­sonló szerkezetet és hogy az illető gyors-1 üzelő löveget (géppuskát) a legrövidebb idő alatt lehessen harcrakésszé tenni. Eb­ben a tekintetben minden időnvereség rendkívül előnyös, mert a harc kritikus pillanatában a géppuskáknak kellő idő­betn történő közbelépésétől, illetve gyors tüzelőkészségótől függ a harc sorsa. Eb­ben a tekintetben találmányunk^ mely a tüzelő készséget fokozza, igen nagy jelen­tőségű. Találmányunk szerint már most. oly célból, hogy a lövegtalp gyorsan legyen fölállítható, az elrendezés — háromlábú lövegtalp alapulvétele mellett — olyan, hogy a mellső támasztó lábak fölső vé­geikkel forgathatóan vannak az illető lövegtalptesten fölerősítve és megerősí­tési vagy fölfüggesztési pontjuk alatt egy-egy rögzítőbütyökkel vannak ellátva; mely akkor, mikor a lábakat a használati helyzetükből kilendítjük, a lövegtalptest megfelelő válldar ab jávai kapcsolódik és így a lövegtalpon a lábat a használati helyzetében r ögzíti, úgy hogy a két mellső láb egymástól függetlenül egyszerű elfor­gatás által a hátsó lábhoz viszonyítva kü­lönböző szögek alatt állítható be és egy­úttal rögzíthető is a beállított helyzetben. A csatolt rajzon a találmány tárgyának több foganatosítási alakja látható^ neve­zetesen: az 1. ábra a háromlábú lövegtalpat föl­állítva a fölszerelt géppuskával együtt oldalnézetben ábrázolja, a 2. ábra a lövegtalptest fölső részének metszete, a lábak a rögzítőbiityökbe be vannak kapcsolódva, a 3. ábra oly foganatosítási alak met­szete, melynél a lábat használati helyzet­ben a rögzítő bütyöktől független nyomó­csavar rögzíti, illetve biztosítja, a 4. ábra oly foganatosítási alak, melynél a rögzítő bütyök a lábat egy bizonyos

Next

/
Thumbnails
Contents