75997. lajstromszámú szabadalom • Ellentartó gyanánt kiképezett készülék a szögecsnek szűk csőbe való behelyezésére

Megjelent 192Q. évi február hó 27-én. • MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75997. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Ellentartó gyanánt kiképezett készülék a szögecsnek szűk csőövbe való behelye­zésére. % LUFTSCHIFFBAU SCHÜTTE-LANZ CÉG MANNHEIM-RHEINAUBAN. A bejelentés napja 1918 julius hó 24-ike. Csövek belső szögecselése fáradságos és időtrabló munka, úgy, hogy az eljárás gazdaságossága elsősorban a szögecselő­szerszám hasznavehetőségétől függ. A szögecselésnél két föladat oldandó meg: először a szögecs behelyezése és másod­szor a szögecs lekalapálása. Akként jár­hatunk el, hogy mindegyik művielet szá­mára külön szerszámot használunk, vagy pedig úgy, hogy a két szerszámot egye­sítjük és ezáltal természetesen a munka­folyamatot lényegesen egyszerüsbítjük. A mellékelt rajz 1—7. ábráiban föltün­tetett találmány oly szerszámot foglal magában, mely úgy a szögecs behelye­zése, mint lekalapálása számára oly új megoldást jelent, amelyek mindegyike önmagában is alkalmazható. A szögecs behelyezése az (a) csövön át egy külön (b) rúd segélyével történik. (Lásd 1. és 2. ábrát.) Az (a) cső a szer­szám mellső részén a (c) fejbe torkollik, melynek egy negyedköralakú (a) csator­nája van, úgy, hogy a szögecsek a cső­falira függélyesen jönnek ki.Az (a) csőben v's a (d) csatornában nagyobbszamú szö­•recs helyezhető el, amelyek a (b) rúd se­gélyével tolatnak előre, úgy, hogy na­gyobb számú szögecset szögecselhetünk anélkül hogy a szerszámot minden egyes alkalommal a csőből ki kellene húzni. Eb­ben lényeges eiőny rejlik. Hogy a szöge­cselőszerszámot a megfelelő helyre hoz­zuk, egy pecket alkalmazunk, amelyet kívülről a szögecslyukon át 5—10 mm-nyi mélységig tolunk be, és ezáltal a szöge­cselőszerszám számára ütközőt létesítünk. Hogy a pecekkel a csőbe dugott szöge­cselőszerszám föltétlenül találkozzék, a szerszám fejének (e) vezetővillája van, mely a pecken végigcsúszik és a szélső állásban a szerszámot a kellő helyzetbe hozza. Az (e) vezetővilla vége egy (f) ho­ronyba torkollik, < mely pontosan ugyan­azon keresztmetszeti síkban fekszik, mint a (d) csatorna torkolata. Az (f) horony szélessége pontosan a szögecslyuk fúratax átmérőjének, illetve a villa vezetése cél­jából behelyezett pecek átmérőjének felel meg. Azáltal tehát, hogy a vezetővilla szélső helyzetéig toljuk be a szerszámot, ez már magától a helyes állásba kerül, úgy, hogy a szögecsközép és szögecslyuk egy síkban fekszenek. Ha már most a (c) fejet hossztengelye körül elforgatva kép­zeljük (a 3. ábrához képest balfelé), úgy a szögecs csatornatorkolata a szöglyuk elé kerül, és egyidejűleg a (b) bottal a

Next

/
Thumbnails
Contents