75986. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vastartalmú darabos kontaktus masszának hydrogén előállítására való előkészítésére

\ Megjelent 1920. évi február hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75986. szám. IVh/l. OSZTÁLY. Eljárás vastartalmú, darabos kontaktusmasszának hydrogén előállítására való előkészítésére. BERLIN-ANHALTISCHE MASCHINENBAU-ACTIEN-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 14-ike. A hidrogén előállítására szolgáló, túlnyo­móan likacsos vastartalmú ércekből álló kontaktusmassza már aránylag rövid idő után hatástalanná válik, ami arra vezethető vissza, hogy a likacsos darabok a reagáló gázoknak behatása következtében, melyek a darabok magjának különösen finomabb lika­csaiba hatolnak, törékenyekké válnak és porrá esnek szét, míg a kevésbé likacsos darabok fölületükön a reagáló gázoktól tova­ragadt finom porrészecskék révén összesül­nek, amikor is ezen részecskék a kontaktus­massza fölületének likacsaiba hatolnak ós ott savanyú magatartásuk következtében nagyobb hőmérsékletnél a vassal és az anyagnak egyéb alkatrészeivel, a redukáló gázokban nyomokban meglévő kénnek jelen­létében Qmlesztéket képeznek. Ezen okokból már sokszor megkísérelték a hidrogén előállítására szolgáló kontaktus­masszának teljesítőképességét fokozni, ill. a masszának szétesését meggátolni. Az eddigi ily irányú kísérletek azonban nem jártak eredménnyel, amikor arra töre­kedtek, hogy oly mesterséges vaskeveréket állítsanak elő, melynek előállítása a nyers­anyagoknak szükségelt különösen gondos kezelése miatt — az anyagokat meg kellett őrölni, keverni, sajtolni, égetni vagy meg­ömleszteni — aránytalanul nehéz és drága volt. így ajánlották valamely vas vegyületnek nehezen redukálható, nagy ömlesztési hőfok­kal biró oxiddal való összeolvasztását vagy a vasmasszának egyenlő arányokban való keverését oly anyagokkal, melyek a szét­esést és az összesülést voltak hivatva meg­gátolni és a keveréknek sajtolás útján tömbök alakjára való hozatalát. Az első mód a nyersanyagoknak körülmé­nyes földolgozása és összeömlesztÓBe miatt igen drága és ezenkívül azzal a hátránnyal jár, hogy adalékok gyanánt csak oly anya­gokat lehet használni, melyek a vasfürdőben fölolvadnak. Egy másik lényeges hátrány, mely mindkét módnál lép föl, abban áll, hogy az anyagoknak , keverésénél sokkal több adalékot kell alkalmazni, mint amennyire kvantitative a reakció lefolyásához szüksé­günk volna, mert az adalékok a kontaktus­masszát teljesen átjárják, ez a massza azonban csak fölületén hat. Ajánlották továbbá egy reakciós masszá­nak vasércből és mészből való előállítását

Next

/
Thumbnails
Contents