75972. lajstromszámú szabadalom • Egyesített biztosító tölténytartó szerkezet kézi lőfegyverek számára

Megjelent i»20. évi február uó 27-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 75972. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Egyesített biztosító és tölténytartó szerkezet kézi lőfegyverek számára. KRNKA KA HL MÉRNÖK ÉS HIRTENBERGER PATRONÉN-, ZÜND­HÜTCHEN- UND METALLWAREN-FABRIK VORMALS KELLER & COMP. CÉG HIRTENBERGBEN. A bejelentés napja 1909 julius hó 5-ike. A töltény tartók rendszerint három részből: az emeltyűből, a tengelyből és a i ngóból állanak. Spirális rúgó alkalmazásánál nem is le­het a tölténytartót egyszerűbben szer­keszteni. A kézi lőfegyvereknek biztosító szer­kezete továbbá, különösen önműködő fegyvereknél, legalább is ugyanennyi al­katrészt igényel. A tölténytárnak a töl­tési kivágás útján történő kiüríthetáse céljából az önműködő lőfegyvereknél, to­vábbá egy tartó szerkezetre van szükség a závárzat számára, hogy ez a töltény­tartó szabad játékának biztosítása céljá­ból nyitott állásában megmaradjon. Ezen szerkezetnél is — a rugóval együtt — három alkatrészre van szüksé­günk. Így tehát az említett három külön­álló szerkezet általában összesen kilenc alkatrészt igényel, melyeket már most a .jelen találmány szerint csupán három al­katrészre lehet redukálni annélkül, hogy ezáltal bármelyik szerkezeti rósz bonyo­lulttá válnék. Ezen egyesített mechanizmust a závár­zat! toknak különböző részeiben lehet ágyazni a szerint, amint azt az illető zá­várzat vagy a fegyver neme megkívánja. A találmány tárgya bármily, a közép­ágyban elrendezett tölténytárnál alkal­mazható. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra a biztosító szerkezetnek elcl­vagy oldalnézete. A 2. ábra a töltény tartónak elől- és oldal­nézete. A 3. ós 4. ábrák a fegyvernek közvetlenül egymás mögött fekvő harántmetiszetei. Az 5. ábra a fegyver egv részének vízszin­tes hosszmetszete a závárzatnak zárt és az ütő szegnek a lövés utáni állapotá­ban. A 6. ábra ugyanazt az ütő szegnek megfe­szített és biztosított állásában. A 7. ábra pedig teljesen nyitott, rögzített závárzattal és megtöltött tölénytárral láttatja. Az (o) biztosító szerkezet (1. ábra) az általában szokásos ,,zászló"-alakkal bír;

Next

/
Thumbnails
Contents