75966. lajstromszámú szabadalom • Előrefutó csővel bíró löveg

Meg-jelent 1920. évi február hó 319-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75966. szám. XIX/b. OSZTÁLY. Előrefutó csővel biró löveg. HAUSSNER KONRÁD FŐMÉRNÖK EISENACHBAN. A bejelentés napja 1909 jonias hó 3-ikv Találmányom célja előréfutócsővei biró lövegek találóbiz.ton ságának foko­zása, mit a csőnek az akkumulátor ha­tása alatt végzett előrefutása egyébként veszélyeztet. Ezt a célt akként érjük el, hogy a csövet a lövés irányában vezető és az elevációt megadó fölső lövegtalp eme lövegnemeknél a cső előrefutása közben az alsó lövegtalptól függetlenül és ehhez; viszonyítva elfordulhat. Ismeretes, hogv merev lövegtalpaknál a csőfenékdarab lazán van az iránv­gépre ágyazva, hogy a cső lövés közben a lövegtalp erős forgó mozgásában részt ne vegyen és így az iránygép és löveg­talp mentesüljön a oső tömegének forga tásához szükséges erőtől. A lövésnél föl­lépő nagy gáznyomás a csőcsap kerüle­tén tetemes súrlódási nyomást létesített mely a csövet ugyanoly értelemben töre­kedett forgatni, mint a lövegtalpat. Hogy az indulási hibák, vagyis a lövési vagj indulási szög és az elevációszög különb­sége eme lövegeknél mégis aránylag kicsi volt, annak oka az, hogy az idő, mely a lövedék a csőben való végighaladásához szükséges, csak igen rövid, úgy, hogy a lövegtalp kerekei ezalatt az idő alatt alig, vagy csak igen kevéssé emelked­hettek le a talajról. Oly kerekes lövegeknél, melyeknek hosszú úton visszafutócsöveik vannak és melyeknél a lövegtalp ugrása teljesen vagy közel el volt kerülve, a fölső löveg" talpat" lövés közben az alsó övegtalppa mereven és mozgást kizáró módon kap­csolták. A lövésnél föllépő indulási hi­bák itt azért kicsinyek, mert a lövedék átmenete a csövön itt. is rendkívül rövid időt vesz igénybe, a lövegtalpat elfor­gató erő pedig ezalatt az idő alatt nem oly nagy, mint a merev lövegtalpnál, miért is a lövegtalpnak ezalatt az id(> alatt nagy elfordulást nem kölcsönözhet. Előrefutócsővel biró lövegeknél, me­lyeknek jóval nagyobb ballisztikus ha­tásuk dacára sem szabad a lövésnél ug­raniok, vagy nagyobb mértékben ugra­niok, a lövőszergázoknak a lövegtalpra, a lövedéknek a csövön való áthaladása közben gyakorolt hatására való tekintet­tel a fölső és alsó lövegtalp között ugyan­csak lehetne merev kapcsolatot alkal­mazni, anélkül, hogy ennek következté­ben az indulási hibák lényegesen na gyobbakká vagy szabálytalanabbá válna­nak, mint a visszafutócsővel biró löve­geknél. Előrefutócsővel biró lövegeknél az in­dulási hibák nagyságát ós szabálytalan-

Next

/
Thumbnails
Contents