75965. lajstromszámú szabadalom • Megállítóberendezés előrefutó csővel bíró lövegekhez

Megjelent 193Q. éri február hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75965. szám. XIX/b. OSZTÁLY. Megállító berendezés eló'refutó csővel biró lövegekhez. HAUSSNER KONRÁD FŐMÉRNÖK EISENACHBAN. A bejelentés napja 1909 májas hó 19-ike. Ha valamely előrefutó csővel biró lö­vegnél a lövőszertöltet, pld. elcsettentés következtében nem lobban föl, vagy ha a föllobbanás.késleltetve történik, vagy ha a vaktqltóssel tüzelünk, a cső az előre megszabott előrefutásnál nagyobb elmoz­dulást végez és vagy kiugorhatik a ve­zeték mellső végén, vagy pedig oly erő­vel ütközhetik a lövegtalp valamely ré­szébe, hogy a lövegtalp egyes részei, vagy maga az egész lövegtalp is megsé­rülnek. Eme hátrány elkerülésére szol­gál a következőkben ismertetett talál­mány, melynél a csőben előrefutása köz­ben fölhalmozott munkát az illető cső űr­méretének legalább felével egyenlő úton egy fék vagy akkumulátor veszi föl, hogy a lövegtalp túlságos igénybevétele elkerülhető legyen. A csatolt rajz 1—4. ábráján oly előre­futó csővel biró löveg látható, melynél megállítóberendezés gyanánt rúgós akku­mulátor szolgál, nevezetesen az 1. ábra az (E) fölső lövegtalp hosszmetszete az (A) cső töltő- vagy irányzóállásánál, a 2. ábra keresztmetszet a 2—2 vonal szerint hátulról nézve, a 3. ábra ugyanily ke­resztmetszet élőiről nézve és a 4. ábra hosszmetszet a lövegcső ama helyzeténél, melyben azt a megállítószerkezet gya­nánt szolgáló, összenyomott (F) rúgós­akkumulátor a lőportöltet föllobbanásá­nak kimaradása után megállította. Az (A) csövet a fölső lövegtalp (b, b) vezetőlécein az (a, a) vezetőpofák tá­masztják alá és vezetik, a lövőszertöltet föllobbanása az (s) út, a cső visszafordu­lása pedig ezután az. (sl) út megtétele után megy végbe. A (C) előretoló rúgót az üreges (e) henger vezeti, mely a cső (c) nyujtiványával van összekötve és a hátsó (f) rúgótámasztékban van vezetve. A mellső rúgótámasztékot a cső (c) nyujtványára támaszkodó, a rúgóvezető­hengeren lazán fölhúzott (d) korong al­kotja. A csövet a töltő- és irányzóhelyzet­ben rögzítő (B) elreteszelő szerkezetet a (h) biztosítópecek alkotja, melynek mellső oldalán lejtős síkkal határolt vége a rúgótámasztóhenger megfelelő fura­tába fogódzik. Az (s + sl) út megtétele után működés­be jövő (F) rúgós akkumulátor a (g) rú­gótámasztóhengerre van ágyazva, mely­re a csőnek a (D) nyíl irányában történő előrefutásánál az üreges (e) rúgótá­masztóhenger tolódik föl. Az akkumulá­tor mellső végével a fölső lövegtalp (1) t

Next

/
Thumbnails
Contents