75955. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép

Megjelent 1920. évi február lió 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75955. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Égési erőgép. REIK HUGÓ MÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 április hó 30-ika. Elsőbbsége 1916 junius hó 17-ike. Jelen találmány tárgya égési erőgé­pekre vonatkozik A találmány abban rejlik, hogy nyomás alá helyezett folyé­kony tüzelőanyag közvetlenül a henger vezetékébe nyomatik, mihelyt a gép ten­gelye által kormányzott elosztó a tüzelő­anyag nyomóvezetéke és a henger veze­téke között az összeköttetést létesítette és ezen összeköttetés megszakítása folytán a tüzelőanyag a henger vezetékében elzá­ratott úgy, hogy visszafolyás ellen is biz­tosítva van. A mellékelt rajzokon foganatosítási példakép vett többhengeres erőgép van ábrázolva, még pedig az 1. ábrán az, összberendezés, míg a 2—4. ábrán a foganatosítási példakép vett elosztó van a találmánynak megfele­lően bemutatva, hol is a 2. ós 4. ábra a 3. ábrának A—B, illetve C—D vonala sze­rint vett metszete a nyilak irányában nézve. A tüzelőanyagnak magasan elhelyezett (1) tartányába a tüzelőanyag saját esése folytán nyomás alatt folyhatik a (2—4. ábrán látható) elosztóhoz. Az elosztó áll a (2) elosztótárcsából, melynek annyi nyílása, illetve (3) lyuka van, mint amennyi a (4) tüzelőanyagvezetékek. illetve az (5) hengerek száma, továbbá a (6) kormányzószervből, mely az össze­köttetést a (7) tüzelőanyaghozzáfolyás és a (8) csőfenékbe helyezett (4) tüzelő­anyagvezetékek között az elosztótárcsa segélyével létesíti és megszakítja ós mely­nél célszerű az elrendezést olvformán eszközölni, hogy az elosztó a tüzelőanyag nyomóvezetéke és a henger vezetéke kö­zött lévő összeköttetést a kompresszió és explózió időszaka előtt létesítse. A rajz­ban a (6) kormányzószerv lyukas tárcsá­nak van kiképezve, mely a (10) közlőmű­től, ez pedig a forgattyús tengelytől nyeri hajtását. A tüzelőanyag hozzáfolyásának szabá­lyozására a rajzon ábrázolt foganatosí­tási példában a (9) szabályozótárcsa van elrendezve, mely a csőfenék és az elosztó­tárcsa között elforgathatóan van alkal­mazva ós az elosztó tárcsával azonos lyukasztású úgy, hogy a szabályozó­tárcsa elforgatása által a tüzelőanyag­nak a tüzelőanyagvezetékekhez való hoz­záfolyásának keresztmetszetét szűkíthet­jük. A szabályozótárcsa és a csőfenék között a szabályozótárcsa elforgatása ál­tal létesített viszonylagos állás változta­tásának megfelelően a csőfenék nyílásai

Next

/
Thumbnails
Contents