75933. lajstromszámú szabadalom • Átváltókészülék időszakonkint továbbkapcsolt képszalaggal fölszerelt reklámkészülékekhez

f Megjelent 1920. évi február hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75938. szám. IX/h. OSZTÁLY. Átváltókészülék időszakonkint továbbkapcsolt képszalaggal fölszerelt reklámkészülékekhez. FISCHER SALAMON KERESKEDŐ ÉS PERL RUDOLFNÉ SZÜL. FISCHER CAMILLA MAGÁNZÓ RÉCSREN. A 73502. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 február hó 19"-ike. A találmánynak tárgya a törzsszaba­dalomban leírt fajtájú ' reklámkészülé­kekhez való egyszerű szerkezetű és megbízható működésű pneumatikus át­váltókészülék, amelynek közvetítésével történik a képszalag hajtásának be- és kiiktatása, valamint a képszalag mozgá­sát váltó szerkezetének a működtetése. A találmánynak megfelelő átváltókészülék, ha a mechanizmusok működtetése szívó­levegő segítségével történik, egy szívó­kamrából és két mellékkarnrából áll, ame­lyeknek egyikét szűk nyílás a szívókam­rával köti össze, míg a második mellék­kamra a szívókamrát az első mellékkam­rától elválasztó membránnal vezérelt szelep révén el van zárva a szívókam­tától. Minden egyes végzendő részművelet­hez egy-egy ilven átváltókészülék kerül alkalmazásra, azonban valamennyi egy­más mellett elrendezett átváltó mellék­kapiráinak közös szfvókamrája lehet. A találmánynak további részét oly kü­lön berendezés teszi, amelynek segítségé­vel az első mellékkamra a filmszalag köz­vetítésével kifelé elzáródik, de időnkint, amidőn a szívókamra a második mellék­kamrával kötendő össze, a szabad levegő­vel jut közlekedésbe. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány értelmében berendezett átváltókészülék­nek függőleges metszetét, a 2—4. ábrák pedig "a reklámkészüléknek egy részét többszörös átváltóval kapcsolatban tün­tetik föl nézetben és két függőleges met­szetben. Az átváltó (20) tokból áll, amely egy (I.) szívókamrát és két (II. és III.) mel­lékkamrát foglal magában. Az (I.) szívó­kamrát (17') vezeték tetszőleges szerke­zetű (17) szívókészülékkel köti össze. Az első (II.) mellékkamrát az (I.) szívó­kamra felé (22) membrán elzárja, szűk (21) furaton keresztül azonban tartós közlekedésben van az (I.) szívókamrával. A második (III.) mellékkamrát az (I.) szívókamra felé (25) szelep zárja el, s (24) csatorna révén a szabad levegővel közlekedik. A (23) szelep két oldalról működik, amennyiben vagy elzárja a (III.) kamrát a szabad levegőtől és az (I.) szívókamrával köti össze, vagy meg­fordítva. A (22) membrán (25) rúd se-

Next

/
Thumbnails
Contents