75931. lajstromszámú szabadalom • Eljárás forgó mezőjű kettős mótorok vezérlésére

f Megjelent 1920. évi február hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75931. szám. Vll/g- OSZTÁLY. Eljárás forgómezőjű kettős motorok vezérlésére. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK VILL. RVT. CÉG RUDAPESTEN. A. 73281. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 február hó 28-ika. Elsőbbsége 1916 február hó 19-ike. A 73281. számú törzsszabadalomban el­járást ismertettünk oly forgómezőjű'mo­torok forgásirányának megfordítására, amelyeket generátorok Leonard-kapcso­lásban működtetnek és pedig akként, iiogy a motor egyes primer fázisait külön­böző generátorokból tápláljuk s a fázi­saik sorrendjét a forgómező irányának megfordítása céljából a fázishelyzetnek a generátorok egy részében való elforga- ! tásával vagy megfordításával változtat­juk meg. A törzsszabadalombeli eljárás szerint a generátor-csoporttal oly kettős mótor sztátorait tápláljuk, amelynek mindkét sztátor számára közös rótorpálcái közé­pen ellenállással vannak összekötve. Eme kettős mótor rendes üzemében, a sztáto­rokban körülforgó két mezőnek mind a •forgási iránya, mind pedig a fázisainak fekvése egyenlő. A törzsszabadalomban leírt elrendezésben a forgásirány váltá­sakor a két mótor forgómezőjének for­gási irányát egyszerre változtatjuk meg, fázisuk hWyzetét azonban ugyanekkor 180°-kal eltoljuk egymáshoz képest. A ró­torfelekben ezáltal egymástól eltérő fe­szültségek jönnek létre, amelyek az ellen­álláson keresztül egyenlítődnek ki és a motorban erős hűzónyomatékot létesíte­nek. A motoroknak eme ellenállásos kap­csolását a hátrafelé menetben nem min­dig célszerű megtartani, mert ez a kap­csolás hosszabb üzemben nem gazdasá­gos, ha t. i. az ellenállások föladatukat a húzónyomaték növelésével már bstöltöt­| ték. Másrészt viszont kívánatos, hogy a • ' rotorban lévő ellenállásokat az előre me­netre való átmenetben használjuk ki a húzónyomaték növelésére. Eme előnyt a találmány szerint úgy érjük el, hogy a kettős mótor fázisait kü­lön-külön generátorból tápláljuk ós hogy a generátorok egy részében a fázis hely­zetét megfelelően megfordítva, a' motoro­kat a szükségneh megfelelően rótorellen­állással vagy enélkül működtetjük mind­két értelemben. A viszonyok szemlélteté­sére a csatolt rajz szolgál; (m) a kettős mótor, (sl, s2) a két sztator, (1) a rótor. A rótor rúdjai közepén alkalmazott ellen­állástekercset (r) betűvel, a sztator fázis­tekercseit pedig (wl, w4)-el jelöltük. Ezeket a fázistekercseket a négy (gl, g4) generátor (vl, v4) sztatoitekercseiből

Next

/
Thumbnails
Contents