75921. lajstromszámú szabadalom • Iránygép lövegek számára

f Megjelent 1920. évi február hó 27-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75921. szám. .XlX/b. OSZTÁLY. Iránygép lövegek számára CSENGERY ÁRPÁD MÉRNÖK BUDAPESTEN. N A bejelentés napja 1901 március hó 6-ika. A lövegek beirányzásánál a csőnek tud­valevőleg bizonyos elevációt kell kölcsö­nöznünk, mely a terepszögön kívül a lő­távolságtól isi függ, amiért is a beirány­zás csak akkor lehet helyes, ha a lőtávol­ságot helyesen állapítjuk meg. Mivel azonban a lőtávolságnak vala­mely műszer segélyével való külön meg­mérése, az ezen távolságnak megfelelő eleváció megállapítása és a csőnek ezen eleváció szerinti beállítása igen hossza­dalmas, a lőtávolságot egyszerűen táv­becslés útján állapították meg és a löve­get az ezen becslés eredményének megfe­lelően beállított irányzóknál irányozták a céltárgyra. A lőtávolságnak távbecslés útján való megállapítása azonban igen megbízhatatlan, amennyiben az több té­nyezőtől függ, mint amilyenek az időjá­rás, a világítás, a terep domborzati vi­szonyai, a táj háttere, a napszak stb. A becslés útján megállapított lőtávolság és az ennek megfelelő eleváció tehát a leg­több esetben legalább is bizonytalan, amiért is eddig a helyes beirányzás tulaj­donképen csak belövés útján történt. A jelen találmány tárgyát már most oly iránygép képezi, mellyel mindezen hátrányokat teljesen besizüntetjük és ! mely lehetővé teszi, hogy a lőtávolságot l mérő műszer segélyével, tehát pontosan ! határozzuk meg, amikor is a lőtávolság megmérése az ennek megfelelő eleváció meghatározása és a lövegcső beállítása egy műveletben történik. Ezt a jelen találmány szerint azáltal érjük el, hogy a löveg iránygépét egy telemeterrel kötjük össze, melynek a tá­volság megmérése céljából mozgatható és mozgatandó részét a lövegcső irányzásá­ra szolgáló szerkezettel működtetjük, még pedig oly változó áttétel közvetítésé­vel, mely ezen részt és a lövegcsövet egy­máshoz képest az elevációnak a lőtávol­sággal való változásának .megfelelően mozgatja el. A telemeterek tudvalevőleg egy moz­gatható irányzó műszerrel, pld. látcsővel, diopterrel vagy irányléccel vannak el­látva, mely a mérés céljából a megmé­rendő távolság határpontjára irányo­zandó, amikor is az irányzó műszer által az ezen irányzásnál végzett mozgás nagy­sága, mely a megmérendő távolságnak egyenes függvénye ós mely egy alkalmas léptéken jeleztetik, a megmérendő távol­ságot adja meg. Ha tehát az iránygép működtető szerkezetét az említett változó

Next

/
Thumbnails
Contents