75879. lajstromszámú szabadalom • Kürtős hűtőszerkezet

Megjelent 1920. évi január hó 31-én. •— —: — . ' —; —7 MAGYAR SZABADALMI filVATAL. * \ . SZABADALMI LEÍRÁS 75879. szám. XVIII/c. OSZTÁLY • Kürtös hűtőszerkezet. ZSCHOCKE-WEBKE KAISERSLAUTERN A KTIEN GESE L LSCH A FT CÉG KAISERSLAUTERNBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 23-ika. ilsőbbsége 1917 jnnius hó 20,-ika. A találmány tárgya kürtös hűtőszerke­izetekre vonatkozik, melynél a hűtött vizet nem fölfogó csésze, hanem gyűjtővályú fogja föl és a hűtőtorony árbócainak egyenként elrendezett tartópillérei a nehe­zebb gyűjtővályúval egységes alapzat előállítása végett horgonyfalak útján van összekötve. A atlálmány értelmében az alapzat ezen lehorgonyzó falait megfelelő alakításuk -útján á gyűjtővályúhoz menő bevezető­vályúknak használjuk. Ezen célból a le­horgonyzó falaknak U-alakú vagy egyéb, az alkalmazási célnak megfelelő kereszt­metszetet adunk. A falak teljesen vagy részben a földön fekhetnek föl vagy szaba­don hordóan lehetnek kiképezve. Közöm­l)ös az is, hogy a lehorgonyzó falak a gyűjtővályúhoz képest milyen magassági helyzetben rendeztetnek el. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező kürtös hűtőszerkezet foganatosí­tási alakja van föltüntetve. Az 1. ábrán a kürtös hűtőszerkezet alsó ré­szének metszete, a 2. ábrán a hűtőszerkezet alaprajza és a 3. ábrán a 2. ábra I—II. vonala szerint vett metszet látható. A (b) tamasztékok alapzatai az (a) gyűjtővályúval a (c) lehorgonyzó falak út­ján mereven vannak összekötve. Az ábrá­zolt kivitelnél maguknak a (c) lehor­gonyzó falaknak U-alakú keresztmetsze­tük van. A találmány tárgyának új jellemzője abban áll, hogy a tulaj donképeni hűtő fő­szerkezeti részeinek szilárd ágyazása és összeköttetése mellett a hűtő külső övében (d)-nél és (e)-nél lefolyó vízmennyiség, melyet pl. ismert módon vízszintes vagy többé-kevésbé lejtős (f) és (g) fenekek fognák föl, a (c) lehorgonyzó falak útján az (a) főgyűjtővályúlioz vezettetik, mimel­lett a hűtő-levegőnek a hűtőszerkezet bel­sejébe való bevezetése (h)-nál és (i)-nél oly módon történik, hogy a külső levegő természetes hűtőképességét a lefolyó víz­tömegek nem befolyásolják károsan. 'A hűtőlevegő tehát a hűtőszerkezet bel­sejében a hőnek a (k)-nál és (l)-nél le­csurgó víztömegből való elvezetésére a természetes levegőhőmérsékletnek és a le-

Next

/
Thumbnails
Contents