75854. lajstromszámú szabadalom • Kormányemelő főleg repülőgépekhez

Megjelent 1920. évi január h6 31-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75854. sza-iu VK OSZJALV Kormányemelő főleg repülőgépekhez. LUFT-VEKKEHKS-GESELLSCHAFT M. B. H. JOHANNISTHAL1 CÉG MINT SCHNEIDKR FERENC MÉRNÖK ÉS REPÜLÓGÉPSZERKESZTŐ B E R LIN-JO H A N NISTHAL 1 LAKOS JOGUTÓDA. A bejelentés napja 1915 november hó 20-ika. Elsőbbsége 1914 december hó 8-ika. Repülőgépeknél a magassági kormány működtetésére szolgáló kormányemélők szokásos ágyazása és kiképzése annyiban célszerűtlen és hátrányos, mert a kor­mánytengelytől többé-kevésbé távol fekvő kábelvezető pontokat tesz szüksé­gessé, hogy a kormányzó kábeleket, moz­gásba hozásuk céljából, excentereken, vagy efféléken lehessen tovavezetni úgy, hogy sok használható hely megy veszen­dőbe. ' A jelen találmány, szerint ezt a hát­rányt úgy szüntetjük meg, hogy a kor­mányzó kábeleket közvetlenül a kor­mánytengely mentén vezetjük végig. Erre.a célra a villásan kiképezett kor­mányemelőbe egy kábelvezető szegmenst építünk be, mely egy helytálló pont kö­rül forgathatóan van ágyazva és egy emelőszerű nyúlvánnyal van ellátva, mely a kábelvezető szegmenshez képest excentrikusan van a kormányemelőben ágyazva és ezzel együtt kilenghet. A ká­belvezető szegmens ezen két ágyazó pont­jának elrendezése olyan, hogy a kor­mányemelő " kilengetésekor a szegmens emielőszerű nyúlványa a kormányemelő ezen mozgásában résztvesz, míg a kábe­leket tartó szegmens maga, minthogy a helytálló pont körül forog, ezzel ellen­kező irányban leng ki. Minthogy az egyik kábel közvetlenül, a másik pedig közvetve, egy csigán át a magassági kor­mányhoz van vezetve, ezért a szegmens kilengés^ folytán a ,két kábel egymássál ellenkező irányban, kényszermozgásban mozog el. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának két foganatosítási példája van bemutatva és pedig: az 1. ábra a kormáíiyemelő oldalnézete, mimellett a kilengetett helyzet pontozva van föltüntetve, a 2. ábra ennek a kormányemelőnek elül­nézete, míg a -3. ábra egy másik foganatosítási példa oldalnézete. Az (a) kormánytengelyen egy kétkarú (b) ágyazótest van kiképezve, melyen a (c) kormányemelő két (cl) és (c2) villás szára lengethetően van ágyazva ós a kóí (d) támasztóláb mereven van megerő-

Next

/
Thumbnails
Contents