75824. lajstromszámú szabadalom • Újítások csavarorsós sajtókon

Megjelent 1920. éri január hó 28-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75824. szám. XX/f. OSZTÁLY. Újítások csavarorsós sajtókon. BERKY IGNÁC MAGÁNZÓ DUNAFÖLDVÁRON. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 16-ika. A találmány tárgya újítás csavarorsós sajtókon, mely lényegében fokozott szer­kezeti szilárdság, könnyű - szétszedés és összeállíthatóság, tömegcikkek gyanánt előállítható szerkezeti részek alkalmazá­sának biztosítása mellett a jelenleg ismert csavarorsós sajtókkal szemben kényel­mes, gyors és üzembiztos kezelést, üzem közben nagyobb erőszükséglet igénybevé­tele nélkül a sajtolókosár könnyű eltávolí­tását, az orsónak a munkahelyzetből való kilendítését és ezen kilendített helyzetben való kényszermozgásu, illetve önműködő rögzítését teszi lehetővé. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező újításokat példaképen négyszögle­tes keresztmetszetű kosárral bíró csavar­orsós ^ajtón való alkalmazásukban tünteti föl. Nevezetesen az 1. ábra a sajtó oldalnézete, a 2. ábra az elölnézete, a „ 3. és 4. ábra a 11—15. ábrákon két vál­tozatban föltüntetett gerendely forgatható ágyazására szolgáló, lényegében V-alak­ban hajlított tartórúd elő, illetve oldalné­zete; az 5--10. ábrákon szerkezeti Részletek lát­hatók nagyobb léptékben; a 11. és 12. ábra a csavaranya befogadá­sára szolgáló gerendely oldalnézete, il­letve fölülnézete, a 13., 14. és 15. ábrák a gerendely egy-vál­tozatát tüntetik föl oldalnézetben, hossz­metszetben és fölülnézetben, a 16., 17., illetve 18. ábrák a gerendelynek elforgatott helyzetében való önműködő, il­letve kényszermozgásu rögzítését mutat­ják két változatban, míg a 19. és 20. ábra a saj tolókosarat körül­vevő oldható keret összefogására szolgáló késeknek zárt helyzetét biztosító rugal­mas, csappanóorr oldal-, illetve elölnézete. Áz 1. és 2. ábrán föltüntetett csavaror­sós sajtónál az (1) talpgerendákra szerelt (2) I-vasakon az (5) kifolyatónyílással el­látott (3) tányérlap van elrendezve, mely­nek (3b) mélyített fölső lapjára a jelen ki-

Next

/
Thumbnails
Contents