75812. lajstromszámú szabadalom • Tartótok órákhoz, fülbevalókhoz, gyűrűkhöz és más effélékhez

Megjelent 1920. évi január hó 28-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75812. szám. VI/a. OSZTÁLY. Tartótok órákhoz, fülbevalókhoz, gyűrűkhöz; és más effélékhez, LEBOVITS SALAMON ÓRÁS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 ueptember hó 13-ika. Eddigelé üzletekben órákat; fülbevaló­kat, gyűrűket és egyéb ékszereket akár eladási célból, akár pedig a kirakatokba való helyezés céljából külön tokokba he­lyezték, vagy rudakra függesztették. Mindkét módszer azonban tökéletlen és nem felel meg a támasztott követelmé­nyeknek, mivel egyrészt az árú csomago­lása, illetőleg elrakása az üzlet zárásánál vagy más alkalommal igen hosszadalmas, ép úgy az árú kifüggesztése üzlet nyitásá­nál és másrészt a kiszolgálás is meg van nehezítve, minthogy a kiszolgáló egyén­nek az egyes kivett tárgyakat — több­nyire többet —- az egyes tokokból ki kell vennie és azután egyenként ismét vissza kell raknia, nem említve az eltulajdonítás veszélyét, ami a tárgyak össze-vissza fek­vésénél fogva könnyen beállhat. Mindezeket a hátrányokat a találmány tárgya kiküszöböli azáltal, hogy az órák, fülbevalók és más effélék oly tokba van­nak behelyezve, melyben a tárgyak rugal­masan egymáshoz" szorított oldalpofák között vannak szorosan fogvatartva, mely pofák széjjelterpesztésénél a tárgyak ki­vehetők. Ily módon több tárgyat lehet egy tokban biztonsággal fogvatartani és elrak­tározni, miáltal a vevő könnyen kiszolgál­ható és az árú a kirakatba gyorsan kifüg­geszthető és ismét elraktározható. A találmány tárgya a csatolt rajzon pél­dakép vett kiviteli alakjában van föltün­tetve, nevezetesen az 1. ábra a találmány szerinti óratokot mutatja fölünézetben nyitottan, a 2. ábra függőleges metszet az 1. ábra A-B vonala szerint a 3. ábra vízszintes metszet az 1. ábra (O-D) vonalán át, míg a 4. ábra fülbevalókhoz, gyűrűkhöz vagy más effélékhez való tokot mutat távlati képben, v A tetszőleges anyagból és tetszőleges alakban és kivitelben kiképezett (a) tok az 1. ábra szerint két egymással csuklósan összekötött félrészből áll, melyek mind­egyike helytálló (b) lécek által (I, II, III,...) rekeszekre van osztva. A lécek­hez (c) lemez- vagy efféle rúgók közbe­iktatásával a lécekkel párhuzamosan a tok (d) vezetékeiben vezetett (e) fogópöfák támaszkodnak és pedig vagy a lécek két­oldalán, mint az az 1. ábra fölső felében van föltüntetve, vagy csak a lécek egyik oldalán, mint azt az alsó tokrész ábrá­zolja.,^

Next

/
Thumbnails
Contents