75797. lajstromszámú szabadalom • Bázis távolságmérő

Megjelent lt>2<). éri január hó 28-án. magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 75797. szám. Vll/a. OSZTÁLY. Bázis távolságmérő. OPTISCHE ANSTALT C. P. GOERZ AKTIÉNGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1916 sieptember hó 29-ike. Elsőbbség 1915 szeptember hó 30-ikfc. Az újabb pozícióharcoknál az a szük­séglet mutatkozott, hogy az ellenség állá­sainak távolsága a lövészárokból nagy pontossággal legyen megállapítható és hogy a közelharcok számára se kelljen az egyszerű becsléssel megelégedni. E célra oly bázistávolságmérőre van szükség, mellyel az ellenség megfigyelhető, anélkül, hogy a lövészárokban lévő megfigyelő az ellenséges tűz veszélyének volna kitéve. Hogy a műszer ezen kívánalmaknak meg­feleljen, a megfigyelőnek a lövészárokban teljesen födve kell lennie, míg a távolság­mérő fénybefogadó nyílásai éppen csak a lövészárok szélein nyúlnak ki. Emellett kívánatos, hogy a megfigyelő nézési irá­nyát szükséglet szerint változtathassa, amihez nemcsak a báziscső biztos fölfek­vése, hanem az állványnak a megfigyelés helyén oly helyzetére van szükség, hogy az állvány és a szemlencse bármely né­zési irány mellett egymást ne gátolja. Jelen találmány tárgya oly távolság­mérő, mely ezen kívánalmaknak meg­felel. A találmány szerinti távolság­mérő szögalakú, mimellett a két fénybe­fogadó nyílás a szög egyik szárának vé­gei közelében vannak elrendezve, míg a szög másik szárának szabad végén a szemlencse foglal helyet. Ez az elrendezés az egyik szögszár biz­tos fölfekvését teszi lehetővé a két fénybe­fogadó nyílás között, továbbá a nézési irány szabad változtathatóságát, anélkül hogy a megfigyelőt a műszer állványa za­varná és a szemlencseszár hosszának meg­felelő méretezése által lehetővé teszi, hogy a megfigyelés helye elegendő mélyen feküd­jék a lövészárok fölső széle alatt. A szem­lencseszárnak mindkét fénybefogadó nyí­lástól oldalt való elrendezése a mérő egyén védelme szempontjából különös előnnyel jár, mivel ha az ellenség a távolságmérő helyét, dacára annak, hogy a fénybefo­gadó nyílások a lövészárok szélével pár­húzamosan és közvetlenül fölötte kevéssé föltűnően vannak elrendezve, megállapí­taná, illetve észrevenné, még mindig bi­zonytalan, hogy hol van a mérőember, vájjon a műszer közepén vagy a jobb vagy a baloldalán. Az ellenség rendesen a közepén tételezi föl a mérő embert, mivel a szokásos távolságmérőknél a szemlen­cse a két fénybefogadó nyílás között a kö­zépen van elrendezve. A távolságmérő optikai berendezése

Next

/
Thumbnails
Contents