75778. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés magként szolgáló betétnek burkolt árúval való körűlkötésére

Megjelent 1920. évi január hó 12-én. _ magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 75778. szám. XIV/b. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés magként szolgáló betétnek hurkolt árúval való körülkötésére. PFOTENHAUER HORST GYÁROS FRANKENBERGBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 5-ike. Elsőbbsége 1918 február hó 4-ike. A találmány tárgyát képező eljárással és berendezéssel hurkolt árúknak, főké­pen hurkolt árúból készült kerek zsinó­roknak különösen nagy húzófeszültséget kölcsönöznek és az árút szükség esetében nyujthatatlanná is tesszük. Ezen cél el­érésére a hurkolt árúba előállítása köz­ben drótból, drótkötélből vagy más anyagból álló magot kötünk be, ami által a magot a hurkolt árúval szorosan kö­rülzárjuk. A mellékelt rajzon az új eljárás ke­resztüvitelére való berendezés példaké­ped kötőgép alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábrán a gép oldalnézete, a 2. ábrán a gép fölülnézete látható; a 3. ábrán a fonalvezető és mozgatószer­kezete és a 4. ábrán az árú egy darabja van föl­tüntetve. Minthogy az előnyösen fölülről beve­zetett (a) magot körül akarjuk hurkolni, a (b) fonalvezetőn átmenő fonalat a mag körül kell vezetni, mimellett a fonalak a tűkhöz képest ismert módon kell sietnie. •Az eljárás tehát abban áll, hogy sikkötő­géppel a függőlegesen bevezett (a) ma­got azáltal kötjük körül, hogy a fonalat fölváltva az (a) mag egyik és másik ol­dalán dolgoztatjuk. Ennek elérésére a (b) fonalvezető pl. elliptikus, oválisi vagy köralakú (c) sinen van elrendezve és a sin mentén eltolódhat. Az eltolást végei­ken kissé ívelt lejtős (dl, d2) síkok hoz­zák létre, melyek a gép tű ágy ázásán vagy állványán szilárdan vannak megerősítve é;si melyekbe a szán mozgásában részt­vevő fonalvezető beleütközik, ezáltal a (c) sin mentén elmozgattatik és ezáltal a 2. ábrán föltüntetett egyik végső hely­zetéből a 3. ábrán látható másik véghely­zetbe állíttatik be. A szán ellenkező irányú mozgásánál a fonalvezető a másik lejtős síkba ütközik és újból a (2) ábrán látható helyzetbe mozgattatik. Ez a já­ték a hurkolt árú előállítása közben a szán minden löketénél megismétlődik, ami által az (a) mag pontosan és fesze­sen a hurkolt árú közepébe ágyaztatik be. A fonalvezető mozgatószerkezete más ki­vitelű is lehet. A kitűzött célt elérjük, ha a fonalat hurkolt árú gyanánt a mag köré fektetjük úgy, hogy a mag be­ágyazása a hurkolt árúnak kötőgépen való élőállítása közben megy végbe. A találmány tárgyának égy foganato­sítási alakja szerint több fonalat, melyet

Next

/
Thumbnails
Contents