75767. lajstromszámú szabadalom • Ivópohárral felszerelt tábori palack

Megjelent 1920. évi január hó 12-én. magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 75767. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Ivópohárral felszerelt tábori palack. HAARDT & GO. EMAILLIERWERKE UND METALLWARENFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT CÉG NESCHWITZBEN A bejelentési napja 1917 február hó 17-ike. Elsőbbsége 1917 február hó 3 ika. A 'jelen találmány tárgya ivópohárral fölszerelt tábori palack. Hogy tábori pa­lackoknál megfelelő nagy ivópoharat rendezzenek el, utóbbit eddig alulról tol­ták föl a palackra, mimellett a tábori pa­lack maga zacskóval volt beborítva, mely a csörgést megakadályozni volt hivatva, emellett azonban por- és -piszokfogóként hatott. Azonkívül külön vállszíjakat kel­lett alkalmazni ezen tábori palackok nyakba akasztására. A jelen találmány szerint a palack la­pos keresztmetszetalakjának megfelelő keresztmetszet alakú ivópoharat tolunk a palack fejére a palackköpeny oldalfölüle­tének egy karimájáig, mely a palack alsó részének a fejrésszel való összekötésével képződött és itt egyúttal a föltolt ivópo­hár elzárására is szolgál, mely ekkora pa­lack széles oldalfalára támaszkodik és ezáltal a csörgésben meggátoltatik, mint­ahogy piszoknak az ivópohárba való be­jutását is meggátolja az említett karima. Az ivópohámak helyén való rögzítésére emellett egy, a tábori palack falán meg­erősített átvetőszíj szolgál, mellyel a pa­lack esetleg a derékszíjba is beakaszt­ható. A találmánynak megfelelő tábori pa­lack és ivópohár a mellékelt rajzon né­hány foganatosítási alakjában van be­mutatva. Az 1. ábra a palack hosszmetszeté széles ol­dalán, a 2. ábra keskeny oldalán át, módosított megerősítő eszközökkel és a 3. ábra a palack egy módosított foga­natosítási alakjának oldalnézete. A palack, pl. acélbádogból, húzással van készítve és ónozva, vagy zománcolva van. A palack (1) alsó része a fölfelé kúposán bővülő (2) nyakrészhez a karimaszerűén kiképezett (3) behajlítással csatlakozik. Emellett a (2) nyakrész mindjárt a pa­lack aldalfalának egy részét is képezi, melyhez a fölülről rátolt (4) ivópohár tá­maszkodik. Utóbbi azonos keresztmetszet­alakú, mint a palack (1) alsó és (2) nyak­része és úgy a célnak megfelelő befogadó­képességű. Emellett úgy illeszkedik az ivópohár a palackra, hogv nem ütődhetik a palack falához és a (3) karima meggá­tolja piszoknak a (4) ivópohárba való be­jutását. Minthogy a pohár a palackfalra is ráfekszik, azért, az összecsomagolt készlet változatlan hossza mellett, a fá­dig az IVópoharan egy (19) drótkengyelt bori palack befogadó képességé is foko-

Next

/
Thumbnails
Contents