75761. lajstromszámú szabadalom • Légmegújító betét rétegesen elhelyezett lekötőanyagokkal légzőkészülékek számára

Megjelent 1920. évi január lió 1 "í-t-n. magyar szabadalmi hivatal-SZABADALMI LEÍRÁS 75701. Bzám. - XVm/b. OSZTÁLY Légmegnjító betét rétegesen elhelyezett l«köt« anyagokkal légz6kéezülékek ezámára. DRÁGERWERK, HEINR & BERNH. DRÁGER CÉG LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1918 juuir hó 25-ike Elsőbbsége 1917 január hó 10-ike. A találmány tárgya légzőkészülékek­hez való légmegújító betét rétegesen elhe­lyezett lekötőszerekkel (vegyszerekkel), melyek elsősorban a szénsavat, emellett azonban még a vízgőzt és a szerves sava­kat is lekötik. Kzen célra tudvalevőleg kü­lönösen maró alkáliákból álló rétegek al­kalmasak. A száraz maró alkállák azon­ban a szénsavat csak igen renyhén veszik föl, miért is bizonyos víztartalommal kell azokat alkalmazni. Minél nagyobb azon­ban a víztartalmak, annál alacsonyabb hőmérséklet mellett olvad a végyszer, inidőn a kémiai reakció alkalmával föl­melegszik. A vegyszerek megolvadása azonban a betét hatását lerontja, mert a vegyszer hatásos föliilete csökken és így a levegőre gyakorolt megújító, illetve tisz­títóhatása szenved. A vegyszer megolva­dása még azon hátránnyal is jár,'hogy a vegyszerrétegek egyes szemei összeta­padnak, miáltal a betét többé vagy ke­vésbbé eltömődik és a levegő átáramlását meggátolja. A betétből kifolyó megolvadt tömeg végül könnyen elszennyezheti a légzökészüléket. Ha a légző levegő a betéten állandóan ugyanazon irányban áramlik át, úgy a hőhatás a legalsóbb vegyszerrétegekre koncentrálódik, vagyis azokra, amelyek a betét légkiömlö végéhez legközelebb fekszenek. Kzen rétegek vegyszerei ezért legelőbb olvadnak meg, ha az összes réte­gekben a vegyszerek olvadási pontja egyenlő és ha ezen olvadási pont egyálta­lában eléretik. A találmány szerint az egyes vegyszer­rétegek egyenletes igénybevételét és ki­használását, valamint a fenti hátrányok megszüntetését azzal érjük el, hogy a vegyszereket úgy választjuk meg és ren­dezzük e\, hogy a kilégző légáram irányá­ban fokozatosan növekedő, vagy pedig a betétnek csupán a kilégzővégén magasabb olvadásponttal birnak. azáltal, hogy a vegyszerekhez egyéb, szénsavat megkötni képes, szilárd anyagokat, például maró­meszet keverünk, vagy a vegyszerek víz­tartalmát megfelelően csökkentjük. Ily be­tétnél legelőbb a betét légbeömlővégének közelében fekvő vegyszerrétegek mele­gednek és csak azután a betét kiömlővé­gén fekvő rétegek, de ez utóbbiak jóval melegebbekké válnak, inint az elsők.- A melegedés ezen eloszlását a betét termé­szetesen nem mutatja röviddel az üzem-

Next

/
Thumbnails
Contents