75759. lajstromszámú szabadalom • Mosókészülék

Megjelent lí)2().évi január hó 12-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75759. szám. XVII/é. OSZTÁLY. Mosókészülék. ULLMANN BERNÁT MAGÁNHIVATALNOK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 március hó 24-ike. A találmány tárgya mosókésziilék, mely a rnlia tökéletes, gyors, kefélés nélküli mosását és öblítését teszi lehetővé, mimel­létt a jelenlegi ismert mosási móddal szemben jelentékenyen kevesebb szappant fogyaszt, a ruhát nem rongálja, tüzelő­anyagokban ' és munkaidőben nagy (kö­rülbelől 75%) megtakarítást tesz lehe­tővé, mimellett kezelése kis erőt igényel, kevés helyet foglal el és előállítása is lé­nyegesen olcsóbb. A találmány tárgyát képező mosóké­szülék üreges félhengeralakú vályúból áll, melynek palástfölületét kívülről he­víthető hullámos fémlemez képezi. Ezen vályúban koncentrikusan elrendezett len­gethetően ágyazott, üreges félhengeralakú betét van ágyazva, melynek palástfölüle­tét az alkotók mentén közök hagyásával elrendezett farudak alkotják. Ezen betét célszerűen oly módon van kiképezve, hogy a lengetésére szolgáló, a vályún kívül elrendezett karok ütköző­peckéinek a vályú peremén lévő bevá­gásokba való forgatása után a betét az iitközőpeckek körül elforgatható és ki­emelt helyzetben a karok rögzítése által biztosítható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképen vett kiviteli alakja az 1. ábrán metszetben, a 2. ábrán fölülnézetben van föltüntetve. Az üreges félhengeralakú vályú (l)-el, a hullámos fémlemezből való palástja (la)-val, az üreges félhengeralakú betét (2)-vei, a betét palástját alkotó rudak (2a)-val vannak jelölve. A betét (2e) csapjai az (1) vályú (lb) bevágásaiban vannak lenghetően ágyazva. A (2e) csápoknak az (1) vályúból kinyúló iszabad (2f) végei célszerűen szögletes ke­resztmetszetűek, a kívülről rátolható (2b) lengetőkarok fölerősítése céljából. A (2e) markolattal ellátott (2b) kar a 2. ábrán csak az egyik (2e) csapra van rátolva és helyzetében a (2e) csap csa­varmenetes (2g) nyúlványára csavarolt csavaranya vagy hasonló segélyével rög­zíthető. A (2b) karoknak az (1) vályú felé néző oldalán a (2d) ütközőpeckek vannak el­rendezve, melyek a (2) betétnek 90°-nvi elforgatása után az (1) vályú peremén kiképezett (lc) bevágásokba kerülnek. A (2b) karok további elforgatása után a (2)

Next

/
Thumbnails
Contents