75735. lajstromszámú szabadalom • Rapülőgépek kormányának rögzítő berendezése

Megjelent 1920. évi január hó 10-én. •V. v'-.lítvAt 'iffkhiu U. ! ••(•• . MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. 'ItKíMtlBv l-v>2nv fWT ' * UlMlf • <•. ! '' ií-Mli iji LEÍRÁS ÍU'W'AÚ- V. 75735. szám. i * i ii', ,1 . r y/b. OSZTÁLY. 7 ti-Röpülőgépek kormányának rögzítő berendezése. LUFT-VERKEHRS-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG » BERLÍN-JOHANNISTHALBAN. 8i'bejelentés napja 1917 /.Viixoí! .wfir1 1 augusstua hó 8-ika. A találmány röpülőgépek kölönove • zérlésér.e vonatkozik és egy fékből ,áll> amely a kölöncvezérlésnek bármely el­forgatott, vágy kilendített helyzetben való rögzítését teszi léhétőVé. Röpülőgépeknek • lögzítőbei'éhdözés­nélkiili vezérlései azt a hátrányt' mutat­ják, hogy kilendített helyzetében a veze­tőnek fognia kell azt úgy, hogy ez utóbbi más műveleteket csupán nehezen és nagy erőfeszítéssel végezhet. A vezetőnek gyakran, ha kezét másfelé használja, téí'­dét kell segítségűri vennie. Ez a kisegítő mód a kilendített vezérlésnél használ­ható, azonban elforgatott vezérlésnél nem. Ismeretes ugyan már a vezérlő­emeltyű alatti tányér elrendezése, amely­hez a vezérlőemeltyű hozzászoríttatik rúgóhatás folytán. Ezzel a vezérlő­emeltyű mozgása állandóan fékeztetik. E berendezéstől a találmány tárgya abban különbözik, hogy a kölöncvezérlés alatt egy lendíthető tányérfék van elren­dezve, mely a vezető által meghúzandó kábel, vagy kötél által, a kölöncvezérlés­nek hegyes szögekkel, fogakkal vagy más effélékkel kiképezett alsó részével, Tetszés szerint bekapcsolható úgy, hogy a szögek vagy fogak a tányér féken elrende­zett durva fölületnek szemeibe vagy li­kacsaiba. hatolhatnak, miáltal a fék az előállított helyzetben biztosíttatik. A csatolt rajzon a találmánynak egy példaképem kiviteli alakja van föltün­tetve. Az 1 ábrán a különcvezérlés a tánvérfék­kel együtt az eredeti helyzetében, vala­mint a fék beállítására vonatkozó segéd­eszközök láthatók. A 2. ábra a kölönc vezérlés alsó részét mu­tatja kilendített és a tán véri eket elforga­tott helyzetében, mig a 3. ábra egy részletrajz, amelyből kitű­nik, hogy miként kapaszkodnak a kölönc­vezérlés alsó végén elrendezett szögek vagy fogak a tányérféken elrendezett durva fölületnek szemeibe vagy lika­csaiba. A rajz szerint (a) a (b)-nél lenghető kölöncvezérlés emeltyűje, (c) pedig az emeltyű alatt elrendezett, (d)-nél forgat­hatóan ágyazott tányérfék, amely durva (e) résszel van ellátva. Az emeltyű alsó vége (f) szögekkel, fogakkal vagy más effélékkel van kiképezve. A vezérlőkölön­c'ín a fh) kézifogantyúval ellátott kötél-

Next

/
Thumbnails
Contents