75723. lajstromszámú szabadalom • Betű- és billentyűemelő elrendezés írógépekhez

Megjelent 1920. évi január liő 10-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. • , T ; ' J « o 1 •p. v 'Vf' r'M .'. • ;.s ' SZABADALMI LEÍRÁS f. 75728. szám. A - ' ' • IX/e. OSZTÁLY. Betű- és billentyűemeló'mű-elrendezés írógépekhez. ' AKTIENGESELLSCHAFT VORM. SEIDEL & NAUMANN CÉG DREZDÁBAN. • A bejelentés napja 1919 április hó 11-ike. Elsőbbsége 1918 november hó 15-ike. A jelen találmány írógépekre, speciáli­san pedig írógépeknél a betű- és billen­tyűemelőmű különleges elrendezésére vo­natkozik. Igen előnyös az írógépeknél a betű- és billentyűemelőmű olyan alakítása és elren­dezése, hogy ez a mű önálló, a többi gép­résztől független mechanizmust képezzen. Kzáltal nemcsak a szerelés lesz egysze­rűbb és gyorsabban foganatosítható, ha­nem annak lehetősége is fönáll, hogy az írógép billentyűzetét bármikor másikkal cseréljük fel és így külön, speciális billen­tyűzetü gépekből nagyobb raktár tartását nélkülözhetővé tegyük. A találmány értelmében a betű- és bil­lentyűemelőmű egy önálló, a gép többi részétől független állványon, vagy kosá­ron van elrendezve, melyet alulról lehet betolni a gépállványba, vagy melyre a gépállvány felülről ráborítható. A gépáll­ványon belül azután ezt az állványt, vagy kosarat két vízszintes csaposcsavarral és két függélyes szorítócsavarral erősítjük meg és két elállítható ütközőcsavarral hozzuk a kellő helyzetbe. Ezáltal a betű- és billentyűemelőműnek. ismert elrendezéseivel szemben azt az előnyt érjük el, hogy ennek az emelőmü­nek beszerelése nem csak igen egyszerű, hanem hogy az emelőműhajtás elvi elren­dezésének és szerkezetének, valamint a gép alakjának megváltoztatására nincs szükség, tehát hogy a találmány már meg­lévő írógépmodeílekhez is alkalmazható annélkül, hogy tetemesebb átalakításokat kellene ezeken végezni. A megerősítőcsa­varok választott elrendezése a betű- és billentyűemelőműnek a gép többi részével szemben a legkülönbözőbb beállítását en­gedi meg. Mint a mellékelt rajz 1. ábráján látható, a betű- és billentyűemelőmű, a találmány értelmében, egy (b) állványban, vagy ko­sárban van elhelyezve és ezzel egy ön­álló, a többi géprésztől független egészet képez. Ez a (b) állvány, vagy kosár (f) és (g) lábakon áll és vagy alulról toljuk be azt az (a) gépállványba, vagy utóbbit bo­rítjuk rá felülről a (b) állványra, vagy ko­sárra, mire ezt az állványt, vagy kosarat alkalmas módon szilárdan összekötjük a gépálvánnyal. Ez az összekötés egyrészt a két vízszintes (c) csaposcsavar és más-

Next

/
Thumbnails
Contents