75700. lajstromszámú szabadalom • Gőzfejlesztő berendezés nagy lokomobilok számára

Megjelent 1930Q. évi február hólO-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEJRÁS 75700. szám. V/c. OBZTÁLY. Gőzfejlesztő berendezés nagy lokomobilok számára. R. WOLF A.-G. CÉG MAGDEBURG-BUCKAUBAN. A bejelenté* napja 1918 jalias hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát gőzfejlesztő berendezés képezi nagy lokomobilok szá­mára, mely a tüzelő berendezést fölvevő meredekcsöves kazánból és mögötte fekvő fűtőcsöves kazánból áll. Bár évek sora óta fönnáll a szükséglet nagy lokomobil-gőzfejlesztő berendezések iránt, eddig még sem sikerült meghatáro­zott nagyságokat túllépni. Ily berendezé­sek számára eddig kihúzható csöves ka­zánt belső tüzeléssel alkalmaztak, amely- -hez a túlhevítő csatlakozik. ílykép nagy rostélyfölületeket nehéz elhelyezni, hogy a tűzszekrényátmérőt ne kelljen túlnagyra választani, a rostélyt igen hosszúra kell készíteni, aminek ismét a rostély kezelhe­tősége szab határt. Ezenkívül a külső 'ka­zánátmérő és ennek folytán a lemezvas­tagságok belső tüzelésnél igen nagyra vál­nak. Vándorló rostélyok alkalmazása belső tüzelésnél nehézségekbe ütközik. A magá­ban véve nagyobb teljesítőképességű me­redek csöves kazán azonban eddigi foga­natosításaiban a hátrányok egész sorával bír, melyek lokomobiloknál való alkalma­zását kizárják. Ide tartozik azon veszély, hogy az égési gázoknak elsősorban kitett csősor nem teljesen tiszta tápvíz haszná­lása esetében kiég. Ezen csövek tisztítása és kicserélése nagy üzemi szüneteltetést igényel, ami lokomobiloknál meg nem en­gedhető. A meredekcsöves kazán további veszélyes ellensége a levegő. Erősen vál­tozó terheléseknél a meredekcsöves ka­zán azon igen érezhető hátrányt mutatja, hogy gőzgyűjtőtere túlságosan kicsiny. Meredekcsöves kazánnak a gép alépítmé­nye gyanánt való fölhasználása annyiban ütközik nehézségbe, hogy a meredekcsö­ves kazánt egész szerkezete alkalmat­lanná teszi nagy súly- és tömeghatások fölvételére, amelyeket nevezetesen egyen­áramú gépeknél kikerülni nem lehet. Másrészt a rendes gőzfejlesztő berende­zéseknél már ajánlott összeköttetése a fűtőcsöves kazánnak eléje ágyazott, a tü­zelést fölvevő meredekcsöves kazánnal, mely összeköttetésnél a vízterek fölső és alsó összekapcsolása által a víznek erős hosszkeringése lép föl, lokomobiloknál nem alkalmazható, mert ez az összeköttetés csak a fűtőcsőfalat védi magas fűtőgáz­hőmérsékletek ellen, de nem nyújtja a me­redekcsöves kazán számára sokkal fonto­sabb védelmet a levegő, iszap és kazánkő­kiválasztások ellen.

Next

/
Thumbnails
Contents