75699. lajstromszámú szabadalom • Csiszoló, maró- és fúrókészülék

tárcsát, vagy a csiszolókorongot ponto­san be lehessen állítani a marandó, illetve a csiszolandó csavarmenetek emelkedési szögére. Az (5) munkaorsó a (4) orsótokban a (11) csapágyfémbélés segélyével van su­gárirányban ágyaztatva, mig a tengely­irányú nyomást, ezen sugárirányú ágya­záson kívül, az egyik irányban egy golyós csapágynak az orsó karimájához támasz­kodó (8) nyomólemeze fogja föl, mely csapágy nyomólemezei a (4) orsótokra íölcsavart (9) födeles csavaranya és az orsónak a (11) csapágyfémbéléséhez tá­maszkodó karimája közé vannak be­- ágyazva, míg a másik irányban "az emlí­tett karimát megtámasztó sugárirányú orsócsapágy és az edzett és csiszolt (10) Hegyes csavar, mely a (14) csavaranya segélyével rögzíthető. A (12) hajtókorom; kissé gömbölyű alakú, hogy a készülék bármely szöghelyzetében biztosítsa a hfj­tószíj jó futását. Hogy a készüléket minden nehézség nélkül alkalmassá tehessük marók és effé­lék marására és csiszolására is, a (12) hajtókorong külső oldallapjának kerülete, az ismert osztótárcsa oldallapjához ha­sonfóan, (20) lyukakkal van ellátva és a (10) hegyes csavart megtámasztó karban ezen lyukak valamelyikébe beálló (19) rúgós pecek van elrendezve. A megmunkálandó tárgyat a (12) hajtó­korong (5) orsójára erősítjük föl, ezt a (19) rúgós pecek és a (2) hajtókorong osztó­köre segélyével szilárdan beállítjuk és a szerszámot az esztergepadorsóba, mint munkaorsóba beillesztjük. Alkalmas alakú maró- és csiszoló­korongok használatával és a munkagép munkaasztalának, vagy szánjának moz­gató berendezései segélyével mindenféle maró- és csiszolómunkát lehet ezzel a ké­szülékkel végezni és úgy síklapú, henge­res és kúpos, mint csavart (görbe) fölülete­ket is lehet vele megmunkálni. A (3) -szán forgathatósága emellett azt biztosítja, hogy a maró- vagy csiszolókoronggal a csavarmenetek pontos profilját lehessen betartani. A szükséges orsósebességek, például a maróorsónál 200 és a csiszolóorsónál 4000 fordulat elérésére, ha az elektromotor se­bessége nem elegenő erre, az (1) talpleme­zen egyszerű, vagy kettős különleges át­tevést lehet elrendezni. A marásnál a munkaorsó ágyazása ugyanaz mar.ad, mint a csiszolásnál, cél­szerű azonban külső csavarmenetek ma-, rására rövidebb orsót használni, hogy a rúgózást elkerüljük, mígJ belső csavarme­netek marására hosszabb csiszolóorsó nyerhet előnyösen alkalmazást. A leírt készülék fúrókészüléknek- is használható azáltal, hogy (5) munkaor­sóra fúrók befogására való befogófejet il­lesztünk föl. EzáltaMehetővé válik, hogy az esztergapad orsótokjába szilárdan be­fogott munkadarabba tetszőleges irány­ban lyukakat fúrunk. A most ismertetett készülék a 4- ábra szerint, tehát a vezető lemezv forgatására való szerkezet nélkül is kivihető. Ez a (162 ) vezető lemez ekkor közvetíenül az (1) talplemezhez van hozzáöntve, mimel­lett egyetlen T-alakú testet képez azzal, A (16) lemez ekkor elesik és a (7) bronz csavaranya a (162 ) lemezben ül szilárdan. Szabadalmi igényed. 1. Esztergapad késtartó szánjára, vagy gyalúgép, marógép és efféle munka­asztalára való fölerősítésre szolgáló csiszoló, maró és fúró készülék, jelle­mezve a késtartó szánra, vagy munka­asztalra fölerősítendő. talplemez által, mellyel reá keresztben álló vezető le­mez van összekötve, mely utóbbi a vele párhuzamosan elrendezett munkaorsó­tokot hordó és csavarorsón magassági irányban kézzel elállítható szán veze­tésére való, mimellett a vezető lemez a talplemezben ágyazott vízszintes for­gási csap körül forgatható és T-kereszt metszetű gyűrűalakú horonyban veze­tett kampós csavarok segélyével tet-

Next

/
Thumbnails
Contents