75671. lajstromszámú szabadalom • Eljárás galubersó előállítására

végbe. Különösen előnyös a töldolgozási mód, mely szerint az. ömlesztőket, állandó kavarás közben, .megdermedni engedjük, amikor is közvetlenül; finoman elosztott égetett sulfátot kapunk. Ha a finoman elosztott, égetett sulfátot, állandó kavarás közben, közönséges vagy kissé magasabb hőmérsékleten megfelelő mennyiségű vízzel bepermetezzük, akkor fölmelegedés és újbóli lehűlés közben, apró kristályok alakjában közvetlenül, kristályos glaubersót kapunk 10 rész víz­zel. Ha végül a kavarást elhagyjuk és va­lamivel több vizet adunk hozzá, akkor nagy kristályokat kapunk. Szabadalmi igények. bersóból. Ha ugyanis mindjárt bisulfátból kísérelnek meg az ömlesztőfürdő előállí­tását, . akkor nagy veszteségek lépnének föl és a bisulfát bomlási termékei a készü­lékeket elszennyeznék és a kemence anya­gát megtámadnák. Ebbe az ömlesztőfür­dőbe hozzuk be a számítással vagy pró­bavétellel megállapított bisulfát vagy konyhasó mennyiségeket, a reakciót szük­ség esetén túlhevített vízgőz befuvatásár val folytatjuk le és szükség esetén az öm­lesztőket megtisztítjuk. A kész ömleszté­­' két azután lebocsátjuk és a kívánt glau-' bersóíermékekké dolgozhatjuk föl. Az ömleszték megtisztítása már elég messzemenő, ha á tisztátláns-ágökat egy­szerűen leülepedni engedjük. Ezt a leüle­pedést kedvezően befolyásolja levegőnek bizonyos ideig az ömlesztőkben való át­­fuvatása, amikor is a tisztátlanságok oxydálódnak. Vízgőz átfuvatása is lényegesen befor ; ly ásol ja a termék tisztaságát, ami azzal 1 magyarázható, hogy a vízgőz hatására a 1 termék gyöngén lúgossá válik. Gyöngén ; lúgos ömlesztékek azonban tudvalévőiig tisztáílanságaikat jobban rakják , le. .Mész vagy baryt hozzáadásával, is el-: érhetünk gyönge lúgosságot, egyidejűleg • azonban tisztátlanságokat magával r.a-1 gadó gipszet is lecsappathatunk. Előnyös azonkívül kevés szódának i vagy nátronnak hozzáadásával az öm-j leszték lúgosságát előidézni. j Hogy az eltávozó sósavtartalmú' gázo­­kát kénhydrogén, kénsav és kénessav el- í kerülhetetlen- nyomaitól megszabadítsuk, j azokat célszerűen konyhasó fölött vezet- j jük el, amikor is a kénvegyület leköttetik { és a megfelelő sósavtömegek fölszabadul- : nák. Ez célszerűen magasabb hőmérsék- j leten történik és legelőnyösebben úgy, hogy j szennygazok tisztítását a legköze- \ lebbi adaghoz szükséges konyhasó elő- ' melegítésével kapcsoljuk Össze. ' Az ömlesztőknek késztermékké való j földolgozása tetszőleges módón mehet j. Eljárás glaubersónak és sósavnak bi­sulfátból és konyhasóból való előállítá­sára, jellemezve azáltal, hogy a reak­ciót forrón folyós ömlésztékben foga­natosítjuk. 2. Az 1. alatti igényben védett eljárás fo­­ganatosítási módja, jellemezve azáltal, hogy a bisulfátnak a reakcióba bevitele előtt konyhasóból és glaubersőból álló ömlesztéket állítunk elő. 3. Az 1. és 2. alatti igényben védett eljá­rás foganatosítási módja, jellemezve levegő bevúvatása által. 4. Az 1. és 3. alatti igényben védett eljá­rás foganatosítási módja, jellemezve vízgőz befuvatásá által. ,5. Az 1—A alatti igényben védett eljárás foganatosítási módja,. jellemezve cse­kély mennyiségű mész vagy baryt hozzáadása által. 6. Áz 1—5. alatti igényben védett eljárás foganatosítási módja, jellemezve cse­kély szóda vagy nátron hozzáadása által. 7. Az 1—6. alatti igényben védett eljárás foganatosítási módja, jellemezve a for­rón folyós ömelsztéknek állandó kava­' rás közben történő lehűtése által. . .* ‘i 8. Az 1—7. alatti igényben védett eljárás foganatosítási módja, kristályos glau-

Next

/
Thumbnails
Contents