75671. lajstromszámú szabadalom • Eljárás galubersó előállítására

Megjelent 1911?. évi december hó 20-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75671. szám. IVta/l. OSZTÁLY. Eljárás glaubersó előállítására. SALZWERK HEILBRONN AKT.-GES. CÉG BERLINBEN. A btjelent és napja 1918 november hó 19-ike. Elsőbbsége 1918 január hó 24-ike, Ismeretes már salétromsavnak ' sa­létromsavas nátriumból való gyártása és más vegyi folyamatok közben visszama­radó nátriumbisulfátból értékes glaubersó­­nak és sósavnak előállítása, a következő reakcióképlet szerint: NaHSO* Í NACl=Na2S04+HCI. Az ismert eljárást oly módon foganato­sítják, hogy a bisulfátot és konyhasót szá­razon megőrlik és muffolakemencékben fölhevítik. Ámbár a reakció aránylag ala­csony hőmérsékleten folyik le, foganaio­­sítási gázálló muffolakemencék alkalma­zása folytán körülményes és drága. A jelen találmány szerint a reakciót sokkal magasabb hőmérsékleten, még pe­dig forrón folyós ömlesztékben foganato­sítjuk. Emellett a következő előnyök adódnak ki: , A reakció sokkal gyorsabban és töké­letesebben megy végbe és csekélyebb költséget okoz. Ilymódon elsősorban nagy mennyiségeket dolgozhatunk föl, egyszerre például közvetlenül Siemens- Martin kemencében, sőt esetleg folytono­san is. Míg a zárt muffölákban lefolyó re­akció esetén a reakcióníassza teljesen I hozzáférhetetlen és állapota ellenőrizhe­tetlen, , addig ömlesztőfürdő alkalmazása esetén a reakció lefolyását pontosan ellen­őrizhetjük és bisülfát vagy konyhasó hoz­záadásával, vagy túlhevített vízgőz átíu­­vatásával befolyásolhatjuk Míg tovább muffolákemencékben tör­ténő fölhevítéskor a konyhasó és a bisuí­­fát valamennyi tisztátlansága vissza­marad a termékben, addig ömlesztő für­dőben1 lefolyó reakció esetén a tisztátlan­­ságok részben lerakódnak, részben pedig megfelelő intézkedések, például mészhoz­­záadása, levegő átfuvatása stb. által ki­választásra kényszeríthetők. Végül pedig, míg a muffolakemencék­ben kénytelenek vagyunk az anyagot a muffolák kiürítése előtt lehűteni, addig a jelen találmány szerinti eljárásnál a telje­sen megtisztított glaubersót vagy formák­ba önthetjük, vagy melegének kihaszná­lása mellett, önmagában véve ismert mó­don kristályos, kristályvíztartalmú, vagy finoman elosztott, kristályvízmentes glau­bersó váalakí thatjuk át. Az eljárás foganatosításánál előnyösen , úgy járunk el, hogy elsősorban ömlesztő­fürdőt állítunk elő konyhasóból vagy gjau-

Next

/
Thumbnails
Contents