75649. lajstromszámú szabadalom • Sínkötés

Megjelent 1919. évi december hó J 5-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75649. szám. V/a. OSZTÁLY. Slnkötés. GILÁNYI ELEMÉR LAKATOS GYULÁN. A bejelentés napja 1919 február hó 17-ike. A jelen találmány sínkötésre vonatko­zik, melynek lényege az, hogy a vágány hosszában egymásután következő sínek­nek egymásfelé fordított és egymással összekötött végei ferdén, célszerűen 45° alatt vannak lemetsztve, úgy hogy a vo­nat kerekei, egyik sínről a másikra való áthaladásuk közben, az egyik sínt még nem hagyják el teljesen, amikor már a másik sínt is terhelik, hogy ily módon az átmenet enyhe, lökésmentes legyen. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva, melyen: az 1. ábra a sínkötés oldalnézete, a 2. ábra felülnéz^te és a .3. ábra függélyes keresztmetszete A ferdén, célszerűen 45° alatt levágott két (1) vasúti sin, mint a rajzon látható, megfelelő (2) hézag hagyásával, a sínek két oldalára fektetett, célszerűen egészen a (3) sínfej alsó felületéig fölnyúló és ol­dalt a síntalpat teljesen betakaró (4) heve­derek közvetítésével, a hevederek és a sí­nek alkalmas furatain keresztűlmenő (5) csavaros szegek és ezekre csavart (6) csavaranyák segélyével van egymással összekötve. Ezáltal egyrészt a vonat kerekeinek fönt említett zökkenésmentes átmenetét érjük el egyik sínről a másikra, másrészt pedig, a sínfejet alátámasztó (4) hevede­rek használata folytán, a sínfaj széleinek letöredezését meggátoljuk. Szabadalmi igény. Sínkötés, azáltal jellemezve, hogy a sínek­nek egymással összekötendő végei fer­dén, célszerűen 45° alatt vannak le­metszve és egymással, hézag hagyása mellett, a sínfej széleit közvetlenül alá­támasztó hevederek és ezeknek, vala­mint a síneknek alkalmas furatain ke­resztüldugott csavarszegek és csavar­anyák segélyével vannak összekötve. (t rajzlap melléklettel.) TUIIHS nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents