75532. lajstromszámú szabadalom • Alapkoszorú ágyazott és tömlőnélküli légabroncs tömíítésére való megosztott kerékkoszorú megerősítése

Megjelent 191 y. éri november hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75532. szám. XX a. OSZTÁLY. Alapkoszorun ágyazott és tömlőnélküli légabroncs tömítésére való megosztott kerék-koszorü megerősítése. • KÜHNE FERENC MÉRNÖK ÉS GÉPÉPÍTŐ DREZDÁBAN. A bejelentés napja 1918 junius hó 4-ike. EUőbbaége 1917 jnlius hó 9-ike. A jelen találmány megosztott koszorú­nak alapkoszorún való megerősítési móri­ján! vonatkozik, mimellett a megosztott koszorú úgy van kiképezve, hogy közbe­­hc?2'’ézctl, tömlőnelküíi légabroncs tömí­tésére szolgálhat. Az újdonság és a saját­­szerűség általában a koszorúnak olyan szerkezeti kiképzésből áll. mel\ lehető legnagyobb súlymegtakarítás mellett, a koszorúnak tömlőnélkül i légabroncsok tömítésére való alkalmazása dacára, a ko­szorúnak a fölszivattyúzott légabroncs­­csal együtt, éppoly könnyű föl- és lesze­relését eredményezi, mint bármely közön­séges, légtömbös légabroncshoz való ko­szorúét. Azonkívül a szerkezet olyan, hogy az új, megosztott koszorúnak meg­lévő típusú alapkoszorúkhoz való alkal­mazását is megengedi anélkül, hogy eze­ken az alapkoszorúkon, vagy ezek meg­erősítőcsavarjain valamit is változtatni kellene. Erre a. célra mindkét koszorúfél­nek ugyanazon kerékoldalra eső, egymás­­mögött fekvő karimája van, mely kari­mák a belső karimán megerősített csavar­­szögekkel egymáshoz húzhatók, míg az ily módon egyesített koszorúfeleknek az alapkoszorún való megerősítése a két föntemlített karima közül csupán a belső karima segélyével történik, mely célra ^ külső karima, azokon a helyeken, ahol a belső karimán a kerékkoszorún keresztül"-' menő csavarszögek fölvételére való ha­sítékok vannak elrendezve, kivágásokkal van ellátva, llymódon a meglévő alapko­­szorúk esavarszögei változatlanul föl­­használhatók. Ha azonban a két koszorú­­felet az alapkoszorún oly csavar szögekkel erősítenők meg, melyek mindkét karimán keresztülhatolnak, akkor ez a meglévő csavarszögeknek hosszabbbakkkal való helyettesítését tenné szükségessé, azon­kívül pedig még azt a. jóval nagyobb hát­rányt is tekintetbe kellene ekkor venni, hogy a. két koszorúfél összecsavart kari­mája, melyek közt, azon célból, hogy biz­tosítva legyen a légtömlőnek a koszorú­felek közt jő! tömítő 1 leszorítása, a csava­rok szoros meghúzása esetén is kevés hé­zagnak kell maradnia, a levehető koszo­rúnak a kerékoszorún való megerősítésére szolgáló csavarok szoros meghúzásakor, még jobban összeszoríttatnék úgy, hogy azután a koszorúfelek összehúzására szol­gáló csavarok meglazulnának és véletlen elnézés folytán bekövetkező meg nem hú­zásuk esetén elvesznének. A mellékelt rajz egy ilyen koszorút áh­V*

Next

/
Thumbnails
Contents